Świeradów-Zdrój

Regulamin wypożyczania rowerów

2017-09-14 11:11:04
A+ A-

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Świeradowa Zdroju!

Z przykrością informujemy, że od 2022 r. nasz projekt Wypożyczalni miejskich rowerów elektrycznych został ZAMKNIĘTY.

 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH dla MIESZKAŃCÓW MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

w ramach Projektu „Świeradowskie Rowery Miejskie - ElektroBike”

 

 1. Niniejszy Regulamin obejmuje zasady korzystania, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczalni rowerów prowadzonej w ramach projektu „Świeradowskie Rowery Miejskie - ElektroBike” będącej w użyczeniu Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju (zwanym dalej MCKAiPG Stacja Kultury) .

 2. Wypożyczalnia rowerów elektrycznych (zwana dalej wypożyczalnią) w Świeradowie-Zdroju mieści się przy ul. Dworcowej 1 i jest czynna od kwietnia do października.

 3. Wypożyczany sprzęt jest w użyczeniu MCKAiPG „Stacja Kultury”, ale stanowi własność Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.

 4. Za prowadzenie wypożyczalni odpowiedzialni są pracownicy MCKAiPG w Świeradowie-Zdroju, zwani pracownikami Wypożyczającymi.

 5. Z wypożyczalni korzystać mogą nieodpłatnie mieszkańcy Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz pracownicy Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój i jednostek organizacyjnych gminy w ramach swoich obowiązków służbowych.

 6. Wypożyczalnia czynna jest w godzinach: poniedziałek - piątek – 10.00 – 16.00.

 7. Istnieje możliwość zmiany godzin otwarcia Wypożyczalni.

 8. Wypożyczanie sprzętu zostanie wstrzymane w przypadku niedogodnych warunków atmosferycznych lub też innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo Wypożyczającego.

 9. Rowery i sprzęt rowerowy wypożyczane są maksymalnie na 24 godziny lub weekend (od piątku do poniedziałku).

 10. Jedna osoba dorosła może wypożyczyć jednorazowo dwa rowery.

 11. Aby wypożyczyć sprzęt należy spełnić następujące warunki (łącznie):

  a) mieć ukończone 18 lat,

  b) przedstawić aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy),

  c) podpisać umowę wypożyczenia sprzętu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,

  d) osoba małoletnia może korzystać ze sprzętu wyłącznie za zgodą osoby pełnoletniej upoważnionej do pieczy nad małoletnim, która bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz osobę z niego korzystającą,

  e) osoba Wypożyczająca i użytkująca sprzęt nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, innych leków, które z definicji zabraniają, lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.

 12. Jeżeli pracownik Wypożyczający uzna Wypożyczającego za niespełniającego warunków, o których mowa w ust. 11 lub za niewiarygodnego lub zaistnieją inne przesłanki, Wypożyczający może odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny.

 13. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z pracownikiem Wypożyczającym. Jeżeli po upływie 15 min. od umówionego terminu rezerwacji Wypożyczający nie odbierze zamówionego wcześniej sprzętu, to rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. Wola zarezerwowania więcej niż dwóch jednostek sprzętu, rowerów i/lub sprzętu rowerowego wymaga osobnego ustalenia z pracownikiem Wypożyczającym z 2-3 dniowym wyprzedzeniem.

 14. Istnieje możliwość wydłużenia wypożyczenia roweru pod warunkiem, że rower ten nie będzie zarezerwowany dla innego Wypożyczającego. Decyzję o możliwości wydłużenia czasu wypożyczenia podejmuje pracownik Wypożyczający, który odpowiada za realizację zadania.

 15. Wypożyczający zobowiązuje się do:

  a) korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi i wyłącznie w celach niekomercyjnych,

  b) zw rotu czystego sprzętu do miejsca wypożyczenia w stanie nieuszkodzonym (sprawnego technicznie), w terminie zgodnym z zadeklarowanym czasem zwrotu; dowód zwrotu sprzętu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,

  c) niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem z wypożyczonego sprzętu pracownikowi Wypożyczającemu i odstawienia go, na własny koszt, do wypożyczalni w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek usterki podczas użytkowania,

  d) w razie uszkodzenia sprzętu w trakcie jego wypożyczenia Wypożyczający ma obowiązek dostarczyć go do Wypożyczalni we własnym zakresie i na własny koszt,

  e) zaniechania samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym sprzęcie,

  f) pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu, wynikłych z winy Wypożyczającego lub zakupu nowego sprzętu w przypadku całkowitego zniszczenia wypożyczonego sprzętu,

  g) stosowania się do poleceń policji, straży miejskiej, straży ochrony przyrody, pracowników Wypożyczających sprzęt oraz innych służb zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, udzielania pomocy ludziom w wypadkach zagrożenia życia lub zdrowia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,

  h) niezwłocznego powrotu w sytuacji nagłego pogorszenia się warunków atmosferycznych lub też z innych powodów, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników,

  i) wypełnienia anonimowej ankiety, przy zwrocie roweru, dotyczącej użytkowanego sprzętu, jeśli pracownik Wypożyczalni zaproponuje,

  j) przestrzegania wszystkich zapisów instrukcji obsługi i korzystania z wypożyczonego sprzętu.

 16. W trakcie korzystania ze sprzętu nie wolno:

  a) spożywać alkoholu lub innych środków odurzających,

  b) pozostawiać roweru bez nadzoru,

  c) odstępować wypożyczonego sprzętu osobom trzecim,

  d) lekceważyć sygnałów wzywania pomocy w granicach widzialności i słyszalności lub zakłócać spokoju, wznosić okrzyków i wszczynać fałszywych alarmów.

   

 17. W przypadku:

  a) nieprzestrzegania zapisów Regulaminu, w szczególności niewłaściwego użytkowania sprzętu, pracownik Wypożyczający może żądać zwrotu go przed upływem deklarowanego czasu jego wypożyczenia,

  b) utraty wypożyczonego sprzętu na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wypożyczający, w tym kradzieży lub zagubienia, Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu (na podstawie cen obowiązujących na rynku w dniu utraty sprzętu),

  c) kradzieży sprzętu, Wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić policję, a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić pracownikowi Wypożyczającemu,

  d) nie zwrócenia sprzętu do momentu zamknięcia Wypożyczalni w dniu zwrotu i nie poinformowanie pracownika Wypożyczającego o tym fakcie, dane Wypożyczającego będą przekazane policji z informacją o prawdopodobieństwie popełnienia czynu karalnego przez Wypożyczającego,

  e) Wypożyczającego, który nie przestrzegał Regulaminu, a który ponownie będzie zabiegać o wypożyczenie roweru lub sprzętu, pracownik Wypożyczający ma prawo odmówić wypożyczenia.

   

 18. Wysokość szkody ustala pracownik Wypożyczający, w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy, po zasięgnięciu opinii pracownika firmy serwisującej sprzęt.

   

 19. Za wady ukryte Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.

   

 20. Wypożyczający:

  a) zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem sprzętu wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce,

  b) ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki, wszelkie szkody powstałe w czasie korzystania z wypożyczonego sprzętu,

  c) będąc uczestnikiem ruchu drogowego, jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność,

  d) zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz MCKAiPG „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w okresie korzystania z wypożyczonego sprzętu,

  e) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla prowadzonych usług zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

   

 21. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się przy udziale pracownika Wypożyczającego.

   

 22. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

   

 23. Dopuszcza się publikację najważniejszych zasad korzystania z wypożyczalni, jednak ich znajomość nie zwalnia ze znajomości wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu.

   

 24. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w MCKAiPG „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju oraz na stronach internetowych:

  - MCKAiPG „Stacja Kultury” - www.stacjakultury.swieradowzdroj.pl/

  - miasta Świeradów-Zdrój – www.swieradowzdroj.pl/

   

 25. Telefony alarmowe:

  GOPR – 601 100 300

  POLICJA - 997

  POGOTOWIE RATUNKOWE - 999

  STRAŻ POŻARNA - 998, (52) 383 6770

  WYPOŻYCZALNIA – 75 71 36 483, 75 7136482

  TEL. KOMÓRKOWY ALARMOWY – 112

Multimedia

Do pobrania