Regulamin wypożyczania rowerów

2017-09-14 11:11:04
A+ A-

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH W GMINIE ŚWIERADÓW-ZDRÓJ w ramach projektu „Świeradowskie Rowery Miejskie „ElektroBike”

 

Niniejszy Regulamin obejmuje zasady korzystania, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczalni rowerów prowadzonej w ramach projektu „Świeradowskie Rowery Miejskie „ElektroBike”” będącej własnością Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.

Wypożyczalnia rowerów elektrycznych (zwana dalej wypożyczalnią) w Świeradowie-Zdroju mieści się przy ul. Dworcowej 1 i jest czynna od kwietnia do października, jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne.

Wypożyczany sprzęt jest własnością Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.

Za prowadzenie wypożyczalni odpowiedzialni są pracownicy Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy "Stacja Kultury", zwani pracownikami Wypożyczającymi.

Z wypożyczalni korzystać mogą nieodpłatnie mieszkańcy Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz pracownicy Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój w ramach swoich obowiązków służbowych.

Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00.

Istnieje możliwość zmiany godzin otwarcia Wypożyczalni.

Wypożyczanie sprzętu zostanie wstrzymane w przypadku niedogodnych warunków atmosferycznych lub też innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo Wypożyczającego.

Rowery i sprzęt rowerowy wypożyczane są maksymalnie na 24 godziny lub weekend (od piątku do poniedziałku).

Jedna osoba dorosła może wypożyczyć jednorazowo jeden rower.

Aby wypożyczyć sprzęt należy spełnić następujące warunki (łącznie):

a) mieć ukończone 18 lat,

b) przedstawić aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy),

c) podpisać umowę wypożyczenia sprzętu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,

d) osoba małoletnia może korzystać ze sprzętu wyłącznie za zgodą osoby pełnoletniej upoważnionej do pieczy nad małoletnim, która bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz osobę z niego korzystającą,

e) osoba Wypożyczająca i użytkująca sprzęt nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, innych leków, które z definicji zabraniają, lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.

Jeżeli pracownik Wypożyczający uzna Wypożyczającego za niespełniającego warunków, o których mowa w ust. 11 lub za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny.

Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z pracownikiem Wypożyczającym. Jeżeli po upływie 15 min. od umówionego terminu rezerwacji Wypożyczający nie odbierze zamówionego wcześniej sprzętu, to rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. Wola zarezerwowania więcej niż dwóch jednostek sprzętu, rowerów i/lub sprzętu rowerowego wymaga osobnego ustalenia z pracownikiem Wypożyczającym z 2-3 dniowym wyprzedzeniem.

Istnieje możliwość wydłużenia wypożyczenia roweru pod warunkiem, że rower ten nie będzie zarezerwowany dla innego Wypożyczającego. Decyzję o możliwości wydłużenia czasu wypożyczenia podejmuje pracownik Wypożyczający, który odpowiada za realizację zadania.

Wypożyczający zobowiązuje się do:

a) korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi i wyłącznie w celach niekomercyjnych,

b) zwrotu czystego sprzętu do miejsca wypożyczenia w stanie nieuszkodzonym (sprawnego technicznie), w terminie zgodnym z zadeklarowanym czasem zwrotu; dowód zwrotu sprzętu stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,

c) niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem z wypożyczonego sprzętu pracownikowi Wypożyczającemu i odstawienia go do wypożyczalni w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek usterki podczas użytkowania,

d) zaniechania samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym sprzęcie,

e) pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu, wynikłych z winy Wypożyczającego lub zakupu nowego sprzętu w przypadku całkowitego zniszczenia wypożyczonego sprzętu,

f) stosowania się do poleceń policji, straży miejskiej, straży ochrony przyrody, pracowników Wypożyczających sprzęt oraz innych służb zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, udzielania pomocy ludziom w wypadkach zagrożenia życia lub zdrowia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,

g) niezwłocznego powrotu w sytuacji nagłego pogorszenia się warunków atmosferycznych lub też z innych powodów, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników,

h) wypełnienia anonimowej ankiety, przy zwrocie roweru, dotyczącej użytkowanego sprzętu,

i) przestrzegania wszystkich zapisów instrukcji obsługi i korzystania z wypożyczonego sprzętu.

W trakcie korzystania ze sprzętu nie wolno:

a) spożywać alkoholu lub innych środków odurzających,

b) pozostawiać roweru bez nadzoru,

c) odstępować wypożyczonego sprzętu osobom trzecim,

d) lekceważyć sygnałów wzywania pomocy w granicach widzialności i słyszalności lub zakłócać spokoju, wznosić okrzyków i wszczynać fałszywych alarmów.

W przypadku:

a) nieprzestrzegania zapisów Regulaminu, w szczególności niewłaściwego użytkowania sprzętu, pracownik Wypożyczający może żądać zwrotu go przed upływem deklarowanego czasu jego wypożyczenia,

b) utraty wypożyczonego sprzętu na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wypożyczający, w tym kradzieży lub zagubienia,Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu (na podstawie cen obowiązujących na rynku w dniu utraty sprzętu),

c) kradzieży sprzętu, Wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić policję, a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić pracownikowi Wypożyczającemu,

d) nie zwrócenia sprzętu do momentu zamknięcia Wypożyczalni w dniu zwrotu i nie poinformowanie pracownika Wypożyczającego o tym fakcie, dane Wypożyczającego będą przekazane policji z informacją o prawdopodobieństwie popełnienia czynu karalnego przez Wypożyczającego,

e) Wypożyczającego, który nie przestrzegał Regulaminu, a który ponownie będzie zabiegać o wypożyczenie roweru lub sprzętu, pracownik Wypożyczający ma prawo odmówić wypożyczenia.

Wysokość szkody ustala pracownik Wypożyczający, w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy.

Za wady ukryte Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.

Wypożyczający:

a) zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem sprzętu wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce,

b) ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki, wszelkie szkody powstałe w czasie korzystania z wypożyczonego sprzętu,

c) będąc uczestnikiem ruchu drogowego, jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność,

d) zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Gminy Świeradów-Zdrój z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w okresie korzystania z wypożyczonego sprzętu,

e) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla prowadzonych usług zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się przy udziale pracownika Wypożyczającego.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Miejskim Centrum Kultury, Aktywnościi Promocji Gminy "Stacja Kultury" oraz na stronach internetowych miasta Świeradów-Zdrój (www.swieradowzdroj.pl. i BIP).

Telefony alarmowe:

a) GOPR – 601 100 300

b) POLICJA - 997

c) POGOTOWIE RATUNKOWE - 999

d) STRAŻ POŻARNA - 998, (52) 383 6770

e) WYPOŻYCZALNIA – 75 71 36 483, 75 7136482

f) TEL. KOMÓRKOWY ALARMOWY – 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multimedia

Do pobrania