Świeradów-Zdrój

EFEKTY REALIZACJI DZIAŁAŃ PROW 2014-2020 NA TERENIE LGD PARTNERSTWO IZERSKIE

2023-06-28 13:29:56
A+ A-

 

Efekty realizacji działań PROW 2014-2020 na terenie LGD Partnerstwo Izerskie

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania- Partnerstwo Izerskie swoim zasięgiem obejmuje 18 gmin Pogórza Izerskiego. W latach 2016-2023 na obszarze LGD w ramach celu pierwszego LSR „Obszar Partnerstwa Izerskiego rozwinięty gospodarczo” celu szczegółowego 1.1. Obszar o rozwiniętej przedsiębiorczości w oparciu o lokalne zasoby z zachowaniem zasad ochrony środowiska realizowane były działania PROW 2014-2020, które dotyczyły:

  • Podejmowania działalności gospodarczej

  • Rozwoju działalności gospodarczej

  • Tworzenia inkubatorów przetwórstwa lokalnego

W ramach celu drugiego „Lokalne społeczności aktywnie współpracujące i utożsamiające się z Partnerstwem Izerskim” realizowane były działania skierowane do mieszkańców obszaru poprzez:

  • cel szczegółowy 2.1 Przyjazna przestrzeń publiczna pobudzająca aktywność Partnerstwa Izerskiego:

2.1.1. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej

2.1.2 Współpraca i partnerstwo w oparciu o lokalne zasoby

2.1.3 Dobro wspólne źródłem aktywizacji społeczności lokalnej

2.1.4 Działania administracyjno- informacyjne prowadzone przez biuro LGD

  • cel szczegółowy 2.2. Ochrona lokalnych zasobów

2.2.1. Wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby

  • cel szczegółowy 2.3. Promocja regionu i jego walorów

2.3.1 Tworzenie i rozwijanie oferty regionu w oparciu o lokalne zasoby

 

Projekty wybierane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR, zarówno w tematyce przedsiębiorczości jak i aktywności społeczności lokalnej. Kryteria wyboru w ramach przedsiębiorczości dotyczyły przede wszystkim innowacyjności, która oceniana była w skali miejscowości, gminy lub całego obszaru LGD. Ponadto ważnym kryterium było zastosowaniem rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i klimatu, oraz ocena przynależności do grupy defaworyzowanej. Do grup defaworyzowanych zdiagnozowanych na obszarze LGD zaliczamy kobiety, osoby młode do 35 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia oraz bezrobotnych. Beneficjent mógł otrzymać punkty za przynależność do grupy defaworyzowanej, bądź za deklarację, że zatrudni osobę, stworzy miejsce pracy dla osoby ze wskazanej grupy. Punkty przyznawane były również za wkład własny w realizację projektu, czy wykorzystanie lokalnych zasobów. Na obszarze LGD Partnerstwo Izerskie w ramach naborów związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej zostało zrealizowanych już 50 projektów, natomiast 34 są jeszcze w trakcie realizacji. Wśród projektów znalazły się operacje związane z rozwojem turystyki, bazy noclegowej mi.in domki, jurty, pokoje, apartamenty do wynajęcia oraz rozwój bazy gastronomicznej: smażalnia ryb, cukiernie. Projekty dotyczyły także rozwoju usług dla społeczności: m.in. salony urody, usługi budowlane, stolarskie, projektowe, fizjoterapeutyczne, zajęcia edukacyjne i warsztatowe, myjnia samochodowa. Projekty innowacyjne na skalę obszaru LGD to m.in. komora hiperbaryczna, pracownia dendrologiczna, usługi dronem, pracownia protetyczna 3D, pracownia sensoryczna, gabinet fizjoterapii stomatologicznej, gabinet biorezonansu, stacja ładowania pojazdów elektrycznych, leśna baza edukacyjna dla dzieci. Powstały nowe atrakcje turystyczne regionu np. wake park, park linowy, stanica wędkarska, wyciąg narciarski, wypożyczalnie sprzętu turystycznego (m.in. rowery, sprzęt wędkarski itp.)

W ramach rozwoju działalności gospodarczej w trakcie realizacji jest jeszcze 9 wniosków, zakończono już 10 operacji w tym zakresie. Firmy z obszaru LGD rozwijały swoją działalność poprzez rozbudowę już oferowanych usług a także tworząc nową ofertę: powstała wytwórnia lodów naturalnych, Alpakolandia czyli miejsce do rekreacji i wypoczynku wśród zwierząt, utworzono linię produkcyjną do peletu.

Została wybudowana siedziba firmy zajmującej się fotowoltaiką oraz nowoczesny innowacyjny ośrodek zdrowia, sala bankietowa i pokoje do wynajęcia, hala produkcyjna, restauracje oferujące produkty lokalne. Zakończony został projekt dotyczący utworzenia inkubatora przetwórstwa lokalnego, który powstał w Świeradowie-Zdroju. Inkubator posiada bogatą ofertę dla lokalnej społeczności, począwszy od przetwórstwa lokalnych produktów (owoce, warzywa), wytwarzanie opłatków, tłocznię olejów i soków.

W ramach działań związanych z rozwojem infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej na obszarze LGD zostało zrealizowanych 24 projekty, 14 operacji jest jeszcze w trakcie realizacji. Były to projekty związane z budową ścieżek rowerowych, placów zabaw, siłowni zewnętrznych, wiat i altan rekreacyjnych. Powstał skatepark oraz przystanie dla turysty, centra wsi oferujące miejsce do odpoczynku, rekreacji zarówno dla turystów jak i mieszkańców obszaru.

Prace konserwatorskie lub restauratorskie przeprowadzono w 6 obiektach zabytkowych, zadania zostały zrealizowane i rozliczone w 100%. W ramach działań związanych z ochroną środowiska i lokalnych zasobów zgodnie z założeniami strategii zostały zrealizowane i rozliczone 3 projekty obejmujące rewitalizację parków na obszarze LGD. Zrealizowany został projekt własny „Izerska Marka Lokalna”.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się projekty grantowe, skierowane do organizacji pozarządowych, w ramach, których przeprowadzono cztery nabory wniosków:

  • Projekty grantowe dotyczące przedsięwzięcia Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej: grant 1. Doposażenie działalności zespołów folklorystycznych, lokalnych itp.;

grant 2. Animacja czasu wolnego, współpraca międzysektorowa, oferta na funkcjonowanie i wykorzystanie potencjału miejsc integracji społecznej

  • Projekt grantowy dotyczący przedsięwzięcia „Tworzenie i rozwijanie oferty regionu w oparciu o lokalne zasoby

Grant 3.Platformy internetowe, pakiety turystyczne, publikacje, targi lokalne itp.

  • Projekt grantowy dotyczący przedsięwzięcia „Dobro wspólne źródłem aktywizacji społeczności lokalnej”

grant 4. Modernizacja obiektów użyteczności publicznej, budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

 

W ramach grantu pierwszego zostało zrealizowanych przez organizacje pozarządowe z obszaru LGD 25 projektów , których celem była aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez doposażenie podmiotów działających w sferze kultury i społecznej.

Grant drugi został zrealizowany przez 24 organizacje pozarządowe z obszaru LGD. Celem projektu była aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez rozwój oferty na funkcjonowanie i wykorzystanie potencjału społeczności lokalnej i miejsc integracji społecznej oraz podjęcie działań w kierunku poprawy współpracy sektorów.

Celem grantu trzeciego było promowanie obszaru objętego LSR poprzez tworzenie i rozwój oferty regionu w oparciu o lokalne zasoby. Beneficjentami operacji było 14 organizacji pozarządowych z obszaru LGD.

W ramach grantu czwartego zostało zrealizowanych 14 projektów przez organizacje pozarządowe z obszaru LGD, których celem była aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez budowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD Partnerstwo Izerskie.

W ramach działań promocyjnych i informacyjnych w gazecie „Echa Izerskie” wydawanej przez LGD zamieszczane są artykuły o zrealizowanych projektach, na stronie www zamieszczane są ulotki promocyjne obrazujące zrealizowane działania PROW 2014-2020 . Dzięki możliwości dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na terenie LGD zrealizowano projekty, które przyczyniły się do poprawy wizerunku izerskiej wsi. Oddolne inicjatywy, pomysłowość i zaangażowanie mieszkańców sprzyjały integracji lokalnej społeczności, tworzyły warunki do rozwoju przedsiębiorczości, zaspakajały potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców LGD. Wszystkie zrealizowane inwestycje skierowane były do lokalnej społeczności, dając możliwość zdobywania nowych umiejętności i rozwoju, przyczyniając się do poprawy warunków życia i wpływając pozytywnie na nasze otoczenie. Realizacja działań przyczyniła się do promocji regionu oraz wzrostu zainteresowania obszarem LGD Partnerstwo Izerskie wśród turystów polskich i zagranicznych.

 

Wszystkim Beneficjentom działań PROW 2014-2020 gratulujemy wytrwałości i determinacji w dążeniu do osiągnięcia celu i zamierzonych rezultatów.

Multimedia