Świeradów-Zdrój

Sesja Rady Miasta

2011-01-19 13:40:45
A+ A-

Rada Miasta uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu 26 stycznia 2011 r. (środa) o godz. 13.00 odbędzie się sesja Rady Miasta Świeradów-Zdrój, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój przy ul. 11 Listopada 35 w Świeradowie-Zdroju/

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Nadanie odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa odchodzącemu do rezerwy podinsp. Tadeuszowi Półtorakowi.

5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta z dnia: 14.12.2010 r.,28.12.2010 r.

6. Informacja Burmistrza o działaniach Burmistrza między sesjami.

7. Inwestycje gminne w 2011 roku – przedstawi Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

8. Zatwierdzenie tematyki i terminarza posiedzeń Rady Miasta na 2011 rok i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju za rok 2010.

10. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej za 2010 rok.

11. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania kl. I-III „ zgłaszanego do
dofinansowania w ramach Priorytetu. IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty . Poddziałanie 9.1.2.Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z
grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych,

2) w sprawie: przyjęcia statutu Związku Gmin „Kwisa”.

12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

13. Sprawy różne.

14. Zamkniecie sesji.

Zapraszamy

Multimedia