Świeradów-Zdrój

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ POSZUKUJE KIEROWCY

2023-01-19 11:51:44
A+ A-

Zakład Komunikacji Miejskiej w Świeradowie-Zdroju

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

KIEROWCA AUTOBUSU

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 • posiadanie prawa jazdy kategorii „D”,

 • posiadanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego kierowców (prawo jazdy z kodem 95),

 • posiadanie orzeczenia psychologicznego (art. 39 ustawy o transporcie drogowym),

 • niekaralność,

 • znajomość topografii miasta,

 • prowadzenie autobusów zgodnie z zasadami ruchu drogowego,

 • dyspozycyjność,

 • opanowanie, odporność na stres.

 

Wymagane dokumenty od kandydatów:

 • CV [Każde CV musi zawierać klauzulę : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych dokumentach w czynnościach procesu rekrutacyjnego .]

 • prawo jazdy kategorii „D” z kodem 95,

 • papierowe świadectwo kwalifikacji zawodowej,

 • aktualne orzeczenie psychologiczne (art. 39 ustawy o transporcie drogowym),

 

 

Podania o przyjęcie do pracy z życiorysem (CV) oraz ksero-kopie posiadanych uprawnień należy składać wyłącznie w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierowcy autobusu w Zakładzie Komunikacji Miejskiej” w sekretariacie Urzędu Miasta w Świeradowie-Zdroju przy ul. 11 Listopada nr 35 osobiście lub pocztą w terminie do dnia 15 lutego 20 23 roku.

 

Zakład Komunikacji Miejskiej w Świeradowie-Zdroju informuje, iż złożenie oferty nie zobowiązuje pracodawcy do zatrudnienia na oferowanym stanowisku. Pracodawca zastrzega sobie prawo wyboru oferty.

 

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, że:

 • Administratorem Pana/i danych osobowych jest Zakład Komunikacji Miejskiej z siedzibą w Świeradowie-Zdroju ul. 11 Listopada 35 reprezentowany przez Kierownika Zakładu Komunikacji Miejskiej

 • W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@lesny.com.pl

 • Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dotyczącą naboru na wolne stanowisko pracy. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa Kodeks pracy .

 • Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

 • Dane osobowe osób:

a) kandydata wybranego w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych i będą przechowywane na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

b) pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres 3 miesięcy, liczonym od miesiąca następującego po zakończeniu naboru w razie konieczności zatrudnienia kolejnego wyłonionego kandydata, gdy zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska.

 • Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do:

a) ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także do przenoszenia danych osobowych;

 • Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty.

 • Zakład Komunikacji Miejskiej nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem lub zatrudnieniem.

 • Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

 

Link do ogłoszenia na stronie BIP: http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/a,20748,zaklad-komunikacji-miejskiej-w-swieradowie-zdroju-poszukuje-kandydatow-do-pracy-na-stanowisko-kierow.html

Multimedia