Świeradów-Zdrój

INFORMACJA O ZMIANIE METODY NALICZANIA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

2022-04-01 12:22:50
A+ A-

Informacja dla mieszkańców Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w sprawie zmiany metody naliczania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 1 kwietnia 2022 r.

 

W związku z wejściem w życie uchwały Rady Miasta Świeradów-Zdrój nr LIV/258/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi […], od 01 kwietnia 2022 r. obowiązuje nowa metoda naliczania stawki za odbiór odpadów komunalnych (likwidacji uległa opłata ryczałtowa – od gospodarstwa domowego, obejmująca wcześniej nieruchomości zamieszkałe przez 4 lub więcej osób). Obecnie na obszarze gminy obowiązuje jedna metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

 

Miesięczna stawka naliczana według nowej metody wynosi: a) od 1 do 4 mieszkańców włącznie – w wysokości 31 zł od każdego mieszkańca, b) od 5 i każdego kolejnego mieszkańca – w wysokości 30 zł od każdego mieszkańca, przy czym właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, może skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2,00 zł od nieruchomości.

 

Pociąga to za sobą konieczność złożenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości (rozumianych jako: właściciela nieruchomości, współwłaściciela, najemcy, dzierżawcy, użytkownika, użytkownika wieczystego, zarządcę nieruchomości, posiadacza samoistnego lub posiadającego inne prawo do nieruchomości) nowej deklaracji. W najbliższych dniach dotrze do Państwa list z informacją o zaistniałym obowiązku. Wzór nowej deklaracji dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce: Gospodarka odpadami/Deklaracje za odpady komunalne.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Referatu Gospodarki Odpadami i Zarządzania Energią lub pod numerem telefonu: 75 78 17 601.

 

Przypominamy, iż obowiązek złożenia nowej deklaracji następuje również w ciągu 14 dniu od zamieszkania na danej nieruchomości. Zmiany deklaracji należy dokonywać KAŻDORAZOWO w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych nieruchomość tj. narodziny dziecka, przeprowadzka, zgon do 10-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Multimedia

Do pobrania