Świeradów-Zdrój

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZE ILUMINACJE ŚWIĄTECZNE W ŚWIERADOWIE-ZDROJU

2018-12-28 14:22:46
A+ A-

Regulamin Konkursu na „Najpiękniejsze Iluminacje Świąteczne” - Świeradów-Zdrój 201 8 /201 9 .

I. Organizator:

Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród głównych jest Urząd Miasta Świeradów-Zdrój, nadzór merytoryczny Referat ds. Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu – ul. 11 Listopada 35, tel. 75 71 36 482-483, it@swieradowzdroj.pl.

II. Przedmiot Konkursu:

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zewnętrznej dekoracji świetlnej:

a. balkonu w budownictwie wielomieszkaniowym,

b. posesji prywatnej (dom wolnostojący, segment w szeregowcu itp.),

c. budynku użyteczności publicznej i siedziby firmy (dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą).

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Świeradowa-Zdroju, podmiotów gospodarczych i instytucji z siedzibą w Świeradowie-Zdroju, które na okres zimowy ozdobią swoje posesje, budynki, balkony świetlnymi dekoracjami.

III. Cel Konkursu:

Celem Konkursu jest ożywienie jesienno-zimowego wyglądu miasta, zachęcenie mieszkańców, przedstawicieli firm i instytucji do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia i aktywnego budowania atrakcyjnego wizerunku miasta, nawiązującego do oświeceniowych tradycji Świeradowa-Zdroju.

IV. Warunki uczestnictwa:

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być:

a. pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie miasta Świeradów-Zdrój,

b. osoby prawne, mające siedzibę na terenie miasta Świeradów-Zdrój,

c. podmioty gospodarcze, instytucje pożytku publicznego i inne jednostki mające siedzibę na terenie miasta Świeradów-Zdrój.

3. Uczestnik Konkursu posiada prawo dysponowania obiektem zgłaszanym do konkursu lub posiada zgodę właściciela na użytkowanie danej nieruchomości.

4. Jedna osoba może zgłosić jeden obiekt do Konkursu.

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora.

6. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje Regulamin, zobowiązuje się do

przestrzegania określonych w nim zasad oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki określone niniejszym Regulaminem.

7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, nie można przenosić na osoby trzecie.

V. Terminy:

1. Rozpoczęcie Konkursu następuje z dniem ogłoszenia Regulaminu na stronie internetowej Organizatora: http://www.swieradowzdroj.pl/

2. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie można  dokonać do 6 stycznia 201 9 r. (do godziny 15:30)  poprzez:

a. przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej na adres organizatora: it@swieradowzdroj.pl lub teresa.fierkowicz@interia.pl.

b. dostarczenie minimum 3 zdjęć zgłaszanej dekoracji świetlnej, wykonanych po zmroku (preferowane zdjęcia w wersji cyfrowej).

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zagwarantowanie zachowania iluminacji w charakterze nie zmienionym do dnia ogłoszenia wyników konkursu, tj. do 18 stycznia 2018 r.

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 18 stycznia 2018 r. na stronie internetowej Organizatora: http://www.swieradowzdroj.pl/

 

 

VI. Nagrody:

1. Nagrody będą przyznane w trzech kategoriach:

a. balkon w budownictwie wielomieszkaniowym,

b. posesja prywatna (dom wolnostojący, segment w szeregowcu),

c. budynek użyteczności publicznej i siedziba firmy.

 

VII. Rozstrzygnięcie Konkursu:

1. Oceny zgłoszonych do Konkursu instalacji świetlnych dokona Jury, powołane przez Organizatora.

2. Z przebiegu posiedzenia Jury sporządzony zostanie protokół.

3. W Konkursie oceniane będą: estetyka, kolorystyka, oryginalność, pomysłowość, zastosowanie rozwiązań energooszczędnych.

4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

5. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.

6. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora: www.swieradowzdroj.pl.

7. Forma przekazania nagrody oraz data jej wręczenia zostanie określona przez Organizatora i ogłoszona wraz z wynikami na stronie internetowej Organizatora: www.swieradowzdroj.pl.

 

VIII. Postanowienia końcowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

2. Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na upublicznienie swojego imienia i nazwiska, jak również informacji o uzyskaniu przez niego nagrody na stronie internetowej Organizatora: www.swieradowzdroj.pl, lub za pośrednictwem innych nośników.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników konkursu nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.swieradowzdroj.pl.

6. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

Multimedia