Jedno okienko na rozpoczęcie działalności gospodarczej

2009-04-07 12:33:45
A+ A-


Nowe przepisy dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej oraz rejestrowania jej w ewidencji działalności gospodarczej wchodzą w życie 31 marca 2009 r.1 Od tego dnia osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą będzie składać jeden zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej tylko w urzędzie gminy.

I. Tryb składania wniosku
Zgodnie z ustawą Prawo działalności gospodarczej wniosek może wpłynąć do urzędu gminy następującymi drogami:
1. Jako formularz papierowy przyniesiony przez samego przedsiębiorcę albo jego pełnomocnika,
2. Jako formularz papierowy, przesłany listem poleconym, z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy,
3. Elektronicznie przesłany za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu gminy niepodpisany elektronicznie,
4. Elektronicznie przesłany za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu gminy podpisany elektronicznie.

OPŁATY: BRAK

2. Wypełnianie wniosku.

Wniosek w formie papierowej powinien być wypełniony wyraźnie, literami drukowanymi i bez skreśleń bowiem wniosku z poprawkami nie przyjmą naczelnicy urzędów skarbowych i jednostki terenowe ZUS. W przypadku pomyłki nie ma jednak bezwzględnego wymogu wypełniania wniosku od nowa. Jeżeli wnioskodawca się pomylił, powinien jednak wypełnić dodatkowy dokument EDG-POPR, w którym wskaże rodzaj formularza, numer rubryki wraz z polem oraz nową, poprawną treść tego pola. Dokument EDG-POPR podpisuje zarówno składający, jak i organ ewidencyjny. Kopię dokumentu EDGPOPR organ ewidencyjny przekazuje pozostałym urzędom wraz z kopią wniosku.

3. List polecony.

Jeżeli wniosek został przesłany do gminy listem poleconym, podpis wnioskodawcy musi być poświadczony przez notariusza i to należy sprawdzić w pierwszej
kolejności. Jeżeli wniosek przesłany listem zawiera błędy należy wezwać wnioskodawcę do ich skorygowania (złożenia nowego wniosku albo złożenia części EDG-POPR) w standardowym trybie postępowania administracyjnego.

4. Pełnomocnik.

Jeżeli wniosek jest składany przez pełnomocnika przedsiębiorcy, należy do niego dołączyć ważne pełnomocnictwo. Kopię pełnomocnictwa (poświadczoną przez pracownika gminy za zgodność z oryginałem) należy przekazywać wraz z kopią wniosku do urzędu statystycznego, skarbowego oraz jednostki ZUS/Centrali KRUS.