Przetarg na wynajem lokalu przy ul. Piłsudskiego 13

2009-03-13 10:27:06
A+ A-

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

o g ł a s z a

przetarg pisemny nieograniczony na wynajem

na okres lat dwóch gminnej nieruchomości – lokalu użytkowego

o pow. 24,60 m2

położonego w Świeradowie-Zdroju

przy ul. Piłsudskiego nr 13

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie handlu lub usług.

 

Cena wywoławcza: 10,00 zł za 1 m2 + 22% VAT

Czynsz płatny jest w stosunku miesięcznym

Wadium ustala się w wysokości 200,00 złotych

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „oferta na wynajem lokalu użytkowego” w sekretariacie Urzędu Miasta przy ul. 11-go Listopada 35 do godz, 11-tej dnia 30.03.2009 roku.

Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko oferenta, jego adres lub nazwę firmy, datę sporządzenia, oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec Gminy Świeradów, Urzędu Skarbowego oraz ZUS a także akceptację projektu umowy najmu (do zapoznania się w godz. pracy Urzędu Miasta) oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 marca 2009 roku o godz. 14-tej

w siedzibie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój

przy ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój

nr 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 w Banku BZ WBK O/ Świeradów-Zdrój

w terminie do 26.03.2009 roku

Wadium zaliczone zostanie zwycięzcy na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom przelane na wskazany przed przetargiem nr konta bankowego w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać

w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tel. (075) 7816489.

 

Multimedia