Świeradów-Zdrój

SESJA RADY MIASTA 25 LIPCA

2018-07-19 08:17:48
A+ A-

Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu

25 lipca 2018 roku (środa) odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miasta Świeradów- Zdrój o godzinie 14/00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój przy ul. 11 Listopada 35.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia: 27.06.2018 r.

5. Zapytania wnioski i interpelacje (na drukach).

6. Informacja Burmistrza o działaniach Burmistrza między sesjami.

7. Informacja przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy na temat prowadzonej działalności.

8. Realizacja obowiązku gminy w zakresie Pomocy Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem działań polegających na doposażeniu rodzin ubogich przed rozpoczęciem roku szkolnego.

9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2018,

2) w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój,

3) w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

4) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/156/2016 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Świeradów-Zdrój.

10. P rzedstawienie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej

11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie sesji.

Multimedia