Świeradów-Zdrój

Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu dz. nr 25/6 am. 8 obręb I

2008-10-13 15:42:40
A+ A-
Burmistrz Miasta Świeradów - Zdrój
ogłasza

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka

nr 25/6 am. 8 obręb I o powierzchni 0,2869 ha (PsIV) Kw brak

Cena wywoławcza – 181.000,00 zł. + 22% podatek VAT

P r z e t a r g odbędzie się dnia 24-11-2008 r. o godz.12.00

Wadium w wysokości 19.000,00 zł.

  • Ponadto Nabywca poniesie koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w wysokości 2865,55 zł. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. Sudeckiej. Kształt działki regularny, teren o zróżnicowanym poziomie porośnięty trawą i samosiejkami. Dojazd z drogi utwardzonej (Ul. Sudeckiej)
  • Uzbrojenie: siec wodociągowa, energetyczna, gazowa.
  • Obciążenia; przez teren nieruchomości przebiega sieć wodociągowa, gazowa, linia telefoniczna, w pobliżu linia energetyczna. Nieruchomość położona w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej, na terenie obszaru górniczego oraz na terenie obszaru objętego ochroną konserwatorską.
  • Działka zbywana zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dop. usług nieuciążliwych (do 30% pow użytkowej). Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Świeradów - Zdrój (biuro nr 8”a”) przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15, 59-850 Świeradów-Zdrój.
  • Wadium należy wpłacać przelewem na konto Urzędu Miasta nr 33 1020 2124 0000 8502 0065 6959 w Banku PKO BP I/O Świeradów-Zdrój w terminie do dnia 21 -11- 2008 r. Za zgodną z terminem podanym w ogłoszeniu ustala się datę uznania konta Urzędu Miasta. Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylania się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi.
  • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie przelane na wskazany przed przetargiem nr konta bankowego w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i jego wypisów oraz opłaty sądowej księgi wieczystej ponosi nabywca w kancelarii notarialnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami (biuro nr 8)

Urzędu Miasta w Świeradowie-Zdroju - ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15,

- telefonicznie 075/78 17 092,

- Strona internetowa: www.swieradowzdroj.pl

- E-mail: um@swieradowzdroj.pl

Świeradów - Zdrój, dnia 10 października 2008 r.

Multimedia