Świeradów-Zdrój

26.10. - Sesja Rady Miasta

2016-10-24 13:42:14
A+ A-
Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu 26 października 2016 roku (środa) odbędzie się sesja Rady Miasta Świeradów- Zdrój o godzinie 14/00 w sali Miejskiej Bibliotece Publicznej IZERKA, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 28.09.2016 r. 
5. Zapytania wnioski i interpelacje.
6. Informacja Burmistrza o działaniach Burmistrza między sesjami. 
7. Podsumowanie działalności gminnych jednostek organizacyjnych działających w zakresie oświaty, wychowania i kultury w roku szkolnym 2015/2016. 
8. Dostępność i wykorzystanie miejskiej infrastruktury sportowej. 
9. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych – przedstawią Przewodniczący Rady Miasta oraz Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój. 
10. Podjęcie uchwał : 
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2016, 
2) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, 
3) w sprawie: wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej oraz określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej pobieranej na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, 
4) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Świeradów - Zdrój, prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, 
5) w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2016-2023, 
6) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2016-2026, 
7) w sprawie: ustanowienia służebności na nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia skargi i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. 
12. Przedstawienie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej. 
13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
14. Sprawy różne. 
15. Zamkniecie sesji. 

Zapraszamy do udziału

Multimedia