Świeradów-Zdrój

30.09. - Sesja Rady Miasta

2015-09-24 12:59:50
A+ A-
OGŁOSZENIE
Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu
30 września 2015 roku (środa) odbędzie się sesja Rady Miasta Świeradów- Zdrój o godzinie
14/00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój przy ul. 11 Listopada 35.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia: 26.08.2015 r.
5. Zapytania wnioski i interpelacje.
6. Informacja Burmistrza o działaniach Burmistrza między sesjami.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań rzeczowych i realizacji budżetu miasta za I półrocze 2015 roku.
8. Informacja na temat funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2015,
2) zmieniająca Uchwałę Nr III/10/2014 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój ,
3) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
4) Zmieniająca Uchwałę Nr XIV/67/2015 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Świeradów-Zdrój”,
5) w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, przyznane pod warunkiem zwrotu,
6) w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Sprawy różne.
12. Zamkniecie sesji.
Zapraszamy

Multimedia