08.09.2015 - prace nad Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD

2015-09-02 14:04:15
A+ A-

Zapraszamy Państwa na spotkanie poświęcone nowej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, które odbędzie się 8 września (wtorek) o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta w Świeradowie-Zdroju.

">Program spotkania:

 Analiza obszaru LGD uwzgledniająca słabe i mocne strony obszaru, szanse i zagrożenia mające wpływ na obszar wykonane metodą SWOT:

  1. Przywitanie się i przedstawienie celu spotkania oraz źródła finansowania
  2. Prezentacja ogólnych założeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)
  3. Warsztat z podziałem na cztery grupy zadaniowe – słabe, mocne strony obszaru oraz szanse i zagrożenia dla rozwoju lokalnego. Każda grupa pracuje nad każdym obszarem 5 minut po czym następuję wymiana – dzięki takiej metodzie każda grupa może pracować nad każdym elementem analizy SWOT
  4. Przedstawienie wyników poszczególnych elementów analizy SWOT
  5. Potrzeby lokalne a działania – warsztat wskazujący na przetransportowanie słabych stron obszaru na potrzeby i wskazywanie kierunków działań korelujących z zakresem w ramach działania 19.2
  6. Podsumowanie spotkania


Prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie

W związku z rozpoczęciem nowego okresu programowania 2014 – 2020 oraz możliwością uzyskania pomocy finansowej ze środków unijnych w ramach inicjatywy  LEADER, RLKS  (rozwój lokalny kierowany  przez  społeczność lokalną), niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych. Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych,   na których zostaną zaprezentowane założenia i rodzaje działań w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju,  zostanie przygotowana analiza obszaru pod kątem zasobów, możliwości, szans, zagrożeń oraz priorytetów wsparcia.

Jesteśmy otwarci na pomysły, propozycje działań, które będziemy mogli uwzględnić w LSR na lata 2014 – 2020.Multimedia