Świeradów-Zdrój

Zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim na nową kadencję 2016 – 2019.

2015-06-01 13:09:29
A+ A-
OGŁOSZENIE
Informuję, że do dnia 30.06.2015 r. w sekretariacie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój, przy ul. 11 Listopada 35, w godzinach pracy urzędu przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim na nową kadencję 2016 – 2019.

Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze zawnioskował o przeprowadzenie wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim. Rada Miasta Świeradów-Zdrój powinna wybrać 3 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Lwówku Ślaskim wybory nie dotyczą ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:
· prezesi właściwych sądów,
· stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
· co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
· posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
· jest nieskazitelnego charakteru,
· ukończył 30 lat,
· jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
· nie przekroczył 70 lat,
· jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
· posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące
dokumenty:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni
przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza,się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia - wzór karty zgłoszenia jest udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Sądy Powszechne- ławnicy oraz Urzędu Miasta www.swieradowzdroj.pl BIP w zakładce ogłoszenia Rady Miasta – Ławnicy 2016-2019 jak również w sekretariacie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój.

Zapraszamy do udziału
Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój