Świeradów-Zdrój

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

2015-04-08 12:19:14
A+ A-
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój

1. Stanowisko i wymiar czasu pracy:
podinspektor ds. obsługi gminnych obiektów turystycznych w Referacie ds. Promocji Gminy,
Turystyki, Kultury i Sportu pełny wymiar czasu pracy.

2. Wymagania niezbędne:
a) wyższe - preferowane kierunki związane z: ochroną środowiska, ekologią, etnografią,
marketingiem, pedagogiką, kulturoznawstwo, zarządzanie itp.,
b) znajomość zagadnień związanych z ekologia, kulturą, promocją;
c) umiejętności obsługi komputera – obsługa pakietów biurowych, System Informacji Prawnej
LEX;
d) znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego oraz
ustaw – kodeks postępowania administracyjnego ponadto znajomość przepisów prawa
miejscowego;
e) obsługa urządzeń biurowych;
f) dobra znajomość Gminy Świeradów-Zdrój;
g) gotowość do pracy w terenie;
h) dyspozycyjność;
i) prawo jazdy kat. B;

3. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność pracy w zespole;
b) komunikatywność, samodzielność, kreatywność, odporność na stres;
c) dyspozycyjność;
d) znajomość języków obcych;
e) zdolność do analitycznego myślenia;
f) wysoka kultura osobista
g) umiejętność animacji, kreowania i organizacji wydarzeń,
h) znajomość zagadnień związanych procesami funkcjonowania młynów,
i) znajomość zagadnień związanych z produkcją mąki i wypiekiem chleba,
j) umiejętność dbania o porządek i roślinność wokół obiektu,

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
realizuje zadania wynikające z następujących aktów prawnych:
1. Z ustawy o samorządzie gminnym w szczególności poprzez:
a) prowadzenie korespondencji z firmami i osobami zainteresowanymi ofertą miasta -
rozwijanie tych kontaktów w kraju i za granicą,
b) współdziałanie z Kierownikiem Referatu przy opracowywaniu materiałów niezbędnych
do przygotowania projektu budżetu.
c) wykonywanie usług w zakresie informacji turystycznej w szczególności:
zbieranie, przetwarzanie i udzielanie informacji o atrakcjach turystycznych,
połączeniach komunikacyjnych, bazie noclegowej i gastronomicznej (ceny, standard),
bieżąca aktualizacja informacji,
d) przygotowywanie i przekazywanie informacji sezonowych (komunikaty narciarskie,
informacje pogodowe, imprezy turystyczne, sportowe i rekreacyjne),
e) stały kontakt i wymiana informacji z Polskimi Centrami Informacji za granicą oraz
Centrami Informacji w Polsce,
f) udzielanie informacji turystom,
g) organizowanie i obsługa imprez okolicznościowych,
h) przygotowywanie i opracowywanie materiałów promocyjnych, w tym: wydawnictwa
własne polskie i zagraniczne, materiały miejscowe tj. teksty, zdjęcia, wydawnictwa
zewnętrzne – przygotowanie i nadzór merytoryczny,
i) opracowywanie i druk informatorów praktycznych, ulotek reklamowych, wysyłanie
materiałów promocyjnych zainteresowanym osobom i firmom,
j) współtworzenie i obsługa oficjalnej strony internetowej miasta,
k) sporządzanie projektów wynikających z zakresu zajmowanego stanowiska: Zarządzeń
Burmistrza Miasta, Uchwał Rady Miasta, Kart Informacyjnych itp.,
l) w ciągu 3 dni roboczych po odbyciu szkolenia, upowszechnienie zdobytej wiedzy w
formie instruktażu pozostałym pracownikom Referatu.
m) pozyskiwanie środków zewnętrznych na wszelkie działania, prowadzenie projektów
nieinwestycyjnych, sporządzanie i nadzór nad sporządzaniem projektów aplikujących o
dofinansowanie z budżetu UE i innych źródeł z zakresu działania Referatu,
n) współpracę z prasą , radiem i TV:
· przygotowanie i wysyłanie serwisów informacyjnych oraz innych zamówionych
przez media materiałów niezbędnych do konkretnych publikacji, artykułów czy
relacji,
· opracowywanie programu pobytów i scenariuszy dla ekip radiowych i
telewizyjnych realizujących materiały o Świeradowie-Zdroju,
· koordynowanie tych działań poprzez zdobywanie sponsorów i załatwianie
formalności z różnorodnymi instytucjami i służbami miejskimi,
o) administrowanie pomieszczeniami, terenem i sprzętami powierzonymi do obsługi
(zabezpieczenie mienia, wnioskowanie o drobne naprawy i remonty, oznakowanie itp.),
p) organizowanie i przeprowadzanie zajęć, szkoleń, spotkań, konferencji, warsztatów,
jarmarków - związanych z działalnością prowadzoną w młynie,
q) współpraca ze środowiskami naukowymi, instytucjami, organizacjami i osobami
zajmującymi się tematyką związaną z działalnością młyna,
r) współpraca ze społecznością lokalną w zakresie promocji i kreowania wydarzeń w
młynie.
2. Z ustawy kodeks postępowania administracyjnego w szczególności poprzez udzielanie
wyjaśnień w ramach skarg i wniosków wpływających do Burmistrza, a wynikających z zakresu
czynności na zajmowanym stanowisku.
3. Z ustawy o dostępie do informacji publicznej w szczególności poprzez:
a) publikację informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Świeradów-Zdrój w zakresie zajmowanego stanowiska pracy, w szczególności:
- „Ogłoszeń”,
- „Poradnika klienta (jak załatwić sprawę?)”,
b) sporządzanie projektu odpowiedzi na wnioski wpływające do Burmistrza Miasta w
sprawach wynikających z zakresu czynności.
4. Z Instrukcji Kancelaryjnej w szczególności poprzez:
a) prowadzenie spraw w systemie informatycznym,
b) przechowywanie akt i archiwizację dokumentów wytworzonych na danym stanowisku
pracy,
c) obsługa poczty elektronicznej.
5. Z ustawy o rachunkowości w szczególności poprzez kontrolę dokumentów księgowych (faktur,
rachunków) pod względem merytorycznym poprzez stwierdzenie rzetelności ich danych.
6. Z ustawy o finansach publicznych, w szczególności poprzez sporządzanie umów i nadzór nad
ich realizacją, zgodnie z zasadami wynikającymi z ww. przepisów i uregulowaniami
wewnętrznymi Urzędu.
7. Z ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, w szczególności poprzez przygotowywanie
projektów aplikujących o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł .
II. Wykonywanie innych poleceń wydawanych przez przełożonych, zgodnie z określoną
podległością, zastrzeżonych do ich kompetencji i wynikających ze stosunku pracy.
5. Wymagane dokumenty :
a) życiorys (c.v.);
b) list motywacyjny;
c) dyplom poświadczający wykształcenie;
d) kwestionariusz osobowy (według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia
MPiPS z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia
przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu
prowadzenia akt osobowych pracownika – Dz.U. z 2009 roku Nr 115, poz. 971).
e) inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych umiejętnościach;
f) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na w/w stanowisku (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia,
niekoniecznie musi być wystawione przez lekarza medycyny pracy – dopuszcza się wystawienie go
także przez innego uprawnionego do tego lekarza np. lekarz medycyny ogólnej lub rodzinnej).
g) podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o
korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
h) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182) oraz ustawą z
dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2014 r., poz.1202);
i) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza
skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1202);
6. Warunki pracy na stanowisku:
a) praca na pełny etat,
b) praca w godzinach od 10.00 do 18.00 od wtorku do soboty, (wg stanu na dzień ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze),
c) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009
r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1786) oraz w sprawie ustalenia Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu
Miasta Świeradów-Zdrój,
d) wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu w terminie nie później niż trzy dni robocze
przed zakończeniem miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypłaty za pracę jest dniem wolnym od
pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym,
e) praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
f) kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Urzędu,
g) praca w terenie.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedłożenia oryginału aktualnego
„Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
 osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta w Świeradowie-Zdroju ul. 11-go Listopada 35;
 za pośrednictwem poczty na adres : Urząd Miasta w Świeradowie-Zdroju, ul. 11 Listopada
35, 59-850 Świeradów-Zdrój (liczy się data wpływu do Urzędu)
Termin składania ofert upływa z dniem 24.04.2015 roku. Oferty należy składać wyłącznie w
zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem „Oferta na wolne stanowisko -
podinspektor ds. obsługi gminnych obiektów turystycznych w Referacie ds. Promocji Gminy,
Turystyki, Kultury i Sportu ”.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy
informacyjnej w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój.
Dopuszcza się możliwość składania aplikacji przez obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli
innych państwa, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa
wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium rzeczpospolitej Polskiej.
Kandydatów zawiadamia się telefonicznie o terminie i miejscu drugiego etapu.
Informację o wynikach naboru wraz z uzasadnieniem upowszechnia się najpóźniej w terminie 14
dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia postępowania konkursowego, w
przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnia żadnego kandydata.
Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój zastrzega sobie prawo do odwołania naboru w całości lub
części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.
Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Zarządzeniem Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój Nr
165/2010 z dnia 28.12.2010 r.

Multimedia