Świeradów-Zdrój

wpis do Rejestru zakładów podlegających kontroli PIS

2013-11-12 11:00:45
A+ A-

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu uprzejmie informuje, iż zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym gospodarstwa działając ena rynku spożywczym tj. podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią oraz podmioty prowadzące produkcję pierotną obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Panstwowej Inspekcji Sanitarnej - art. 61 i 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2000 r. Nr 136poz. 914 ze zm.).

Organiem właściwym w sprawach rejestracji jest Pańśtwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. W związku z tym wnioski neleży składać we właściwej teenowo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. We wniosku należy określić m.in. rodzaj i zakres działalności, ktora ma byc prowadzona, w tym rodzaj żwyności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych.

Wzory wniosków określone są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakłdaów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Pańśtwowej  Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 106, poz. 730).

Wnioski można pobrać ze srony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PSSE Lubań - www.psse.luban.ibip.wroc.pl - w zakładce Druki wniosków i zamówień lub w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaniu, przy ul. Bankowej 9B, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.00.

 

Więcej informacji pod nr tel. 075/ 646 40 43.

Multimedia