Świeradów-Zdrój

25.09. - Sesja Rady Miasta

2013-09-19 11:46:46
A+ A-

Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu 25 września 2013 roku (środa) odbędzie się sesja Rady Miasta Świeradów- Zdrój o godzinie 13/00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 w Świeradowie-Zdroju.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia: 28.08.2013 r.
5. Zapytania wnioski i interpelacje.
6. Informacja Burmistrza o działaniach Burmistrza między sesjami.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań rzeczowych i realizacji budżetu miasta za I półrocze 2013 roku.
8. Sprawozdanie z realizacji programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2013 roku.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia skargi i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
11. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2013,
2) w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Świeradów-Zdrój.
3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Mirsk dotyczącego realizacji nowych narciarskich tras zjazdowych na zboczach Stogu Izerskiego,
5) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
14. Sprawy różne.
15. Zamkniecie sesji.

Multimedia

Do pobrania