OBIWESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świeradów-Z

2013-04-10 13:56:11
A+ A-

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świeradów-Zdrój dla terenu dolnej stacji Kolei Gondolowej na Stóg Izerski i fragmentu trasy zjazdowej w rejonie ul. Źródlanej i ul. Strażackiej w granicach miasta Świeradów-Zdrój.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 647 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu w dniu 27 marca 2013 r. przez Radę Miasta Świeradów-Zdrój uchwały Nr XLII/209/2013 z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świeradów-Zdrój.


Zainteresowani, którzy chcą mieć swój wpływ na kształtowanie ładu architektonicznego miasta mogą składać wnioski do studium.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój w terminie do dnia 16 maja 2013 r.

Wniosek powinien zawierać:

1. Nazwisko, imię lub nazwę i adres wnioskodawcy,
2. Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. (adres, nr działki, arkusza mapy i obrębu ewidencyjnego)
3. Przedmiot wniosku ( określenie wnioskowanego przeznaczenia terenu: np. funkcji, gabarytów projektowanych obiektów, architektury itp.)

Multimedia

Do pobrania