Świeradów-Zdrój

XXI FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ NA ŻABIĄ NUTĘ

A+ A-

REGULAMIN

XXI Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej na „Żabią Nutę”

pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Świeradowa-Zdroju

 

1. Organizatorzy:

 1. Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju

 2. Teresa Fierkowicz

 3. Gmina Świeradów-Zdrój Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju . 

 

2. Cele:

 • budzenie zainteresowania muzyką;

 • wspieranie osób uzdolnionych wokalnie;

 • uwrażliwienie na działanie muzyki;

 • wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie muzyki;

 • rozwijanie talentów estradowych;

 • promocja twórczości dziecięcej i młodzieżowej;

 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

 

3. Organizacja konkursu:

 • osobą prowadzącą konkurs jest Pani Teresa Fierkowicz współorganizator konkursu;

 • uczestnikami mogą być dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat;

 • konkurs dla wszystkich kategorii odbędzie się w dniu: 05.06.2019r. o godz. 11 00 w Miejskim Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

 

4. Zgłoszenia udziału w konkursie:

Zgłoszenia należy kierować na adres: Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 59-850, nr tel. 075-78-16-373, Teresa Fierkowicz 665733443, e-mail: sekretariat@mzs-swieradow.org.pl

 

5. Przepisy uczestnictwa:

 • warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest nadesłanie zgłoszenia (z podaniem ilości osób, imion i nazwisk uczestników z poszczególnych klas wraz z tytułami piosenek) do dnia 03.06.2019r. do godz. 1500 (osobiście, telefonicznie lub poczta elektroniczną);

 • udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby organizacji i promocji konkursu.

 • organizator ustala kolejność występów;

 • jury oceniać będzie walory artystyczne, wrażenia estetyczne, a także dykcję i poprawność wykonania linii melodycznej;

 • ścieżki dźwiękowe [(akompaniament na nośnikach CD (pliki audio), pendrive] nie mogą mieć nagranego wokalu;

 • uczestnik może sam grać akompaniament na własnym instrumencie muzycznym;

 • zawodnik może posiadać zespół wokalno-taneczny, którego udział nie będzie miał wpływu na ocenę;

 • uczestnik może zaśpiewać tylko jedną piosenkę;

 • uczestnik nie może wykonywać piosenki, którą wykonywał w latach ubiegłych;

 • dopuszcza się występy duetów;

 • komisja sędziowska składa się z 3-4 sędziów ustalonych przez organizatorów;

 • uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

 

6. Punktacja:

Prezentowane piosenki będą oceniane według kryteriów ustalonych przez komisję sędziowską:

 • dobór repertuaru (właściwości artystyczne, tekstowe, muzyczne, trafność doboru piosenki);

 • warunki głosowe;

 • interpretacja utworu;

 • ogólne wrażenie artystyczne.

 

7. Nagrody:

 • zdobywcy czołowych miejsc otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe;

 • pozostałe osoby otrzymują dyplomy uczestnictwa;

 • liczbę nagrodzonych uczestników ustalają organizatorzy.

 

8. Przepisy końcowe:

 • zabrania się z korzystania z nagrań wokalnych;

 • piosenki inne niż dziecięce, szkolne i młodzieżowe, turystyczne, ogniskowe nie będą oceniane przez komisję;

 • w przerwach między występami poszczególnych grup wiekowych przewiduje się występy zespołów, które mogą być przedmiotem oceny jury;

 • decyzje jury są ostateczne i nie podlegają zmianie;

 • organizator zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do niniejszego regulaminu.

 

9. Przetwarzanie danych osobowych

 • Wzięcie udziału w Konkursie jest r ównoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestników zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO)
 • Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora Konkursu lub podmioty działające na jego zlecenie w celu przeprowadzania Konkursu i w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczeg ólności w celu komunikacji z Uczestnikami, wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, wydania nagrody, promocji imprezy, podania do publicznej wiadomości danych zwycięzców i wszystkich uczestników biorących udział w konkursie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania i usunięcia danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odm ówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji niniejszego Konkursu, projekt konkursowy przez niego zgłoszony nie będzie brany pod uwagę przy przeprowadzaniu Konkursu.
 • Dane, po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody, zostaną niezwłocznie usunięte.
 • Administratorem danych jest Organizator.

Multimedia

Mapa