Świeradów-Zdrój

Ogólnomiejski Konkurs Recytatorski

A+ A-
Regulamin Ogólnomiejskiego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem „Kiedy myślę Ojczyzna” (Jan Paweł II) pod honorowym Patronatem  Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój

Cele konkursu:
- popularyzowanie i promowanie twórczości poetyckiej,
- zainteresowanie uczniów i dorosłych poezją  patriotyczną,
- odkrywanie młodych talentów,
- stworzenie wydarzenia kulturalnego w naszej lokalnej przestrzeni,
- integracja rodzinna i lokalna,
- włączenie się społeczności lokalnej w obchody świąt narodowych.

Rodzaj konkursu:
Niniejszy Regulamin obowiązuje dla dwóch wydarzeń:
1. Konkurs z okazji Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
2. Konkurs z okazji obchodów Święta Niepodległości 11 Listopada.

Uczestnicy konkursu:
Konkurs ma charakter otwarty. Odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
1. kategoria: klasy I – III SP
2. kategoria: klasy IV – VI SP
3. kategorie: Gimnazjum i dorośli.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:
szkolny:
W klasach poszczególnych eliminacje  przeprowadza nauczyciel, wychowawca klas, bibliotekarz.
Dopuszcza się do udziału kandydatów, którzy zadeklarują swój udział bezpośrednio w Miejskie Bibliotece Publicznej "IZERKA" w Świeradowie-Zdroju, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2A, tel. 75 78 16 394.

gminny:
W etapie gminnym biorą udział laureaci  I, II i III miejsca etapu szkolnego, w każdej kategorii wiekowej.

Finał odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej "IZERKA" w Świeradowie-Zdroju, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2A. 

Dorośli zgłaszają swój udział, przynajmniej 2 godziny przed rozpoczęciem konkursu.

Forma przekazu:
- Zgodna z tematyką konkursu tj. nawiązująca do  dwóch wydarzeń historycznych: 3 Maja lub 11 Listopada jak również podkreślająca piękno przyrody, ojczyzny, świata wokół nas.
- Biblioteka szkolna i miejska mają obowiązek wspierać uczestników w poszukiwaniu wiersza.

Postanowienia końcowe:
1. Zgłaszanie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu.
2. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje organizator, czyli Miejska Biblioteka Publiczna "IZERKA" w Świeradowie-Zdroju, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2A.
3. Regulamin jest dostępny na stronach internetowych: Urzędu Miasta (www.swieradowzdroj.pl) i biblioteki miejskiej (www.mbpswieradow.com.pl)
4. Termin i czas trwania konkursów ustalony zostanie odpowiednio w miesiącu:
- marcu – każdego roku dla Konkursu z okazji 3-go Maja,
- wrześniu - każdego roku dla Konkursu z okazji 11 Listopada.
5. Konkurs ma charakter otwarty. 
6. Prezentacje oceniać będzie jury powołane przez organizatora Konkursu, składające się z 3-5 osób.
7. Komisja konkursowa (jury) oceniać będzie następujące kryteria:
- dobór repertuaru,
- dykcja,
- interpretacja,
- ogólne wrażenie artystyczne.

Nagrody:
W każdej grupie wiekowej wyłonieni zostaną zwycięzcy I, II, III miejsca.
Głowna nagrodę Pióro z dedykacją burmistrza Miasta Świeradów – Zdrój oraz Dyplom Laureata przyznaje się tylko jednemu zwycięzcy – bez względu na kategorię wiekową.

Przetwarzanie danych osobowych
1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestników zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem.
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora Konkursu lub podmioty działające na jego zlecenie w celu przeprowadzania Konkursu i w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, wydania nagrody, promocji imprezy, podania do publicznej wiadomości danych zwycięzców i wszystkich uczestników biorących udział w konkursie  zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926). Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych osobowych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji niniejszego Konkursu, projekt konkursowy przez niego zgłoszony nie będzie brany pod uwagę przy przeprowadzaniu Konkursu.
4. Dane, po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody, zostaną niezwłocznie usunięte.
5. Administratorem danych jest Organizator.

Mapa