Świeradów-Zdrój

25.07. - Sesja Rady Miasta

2012-07-18 10:25:32
A+ A-

Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu 25 lipca 2012 roku (środa) odbędzie się sesja Rady Miasta Świeradów- Zdrój o godzinie 13/00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 w Świeradowie-Zdroju.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia: 27.06.2012 r.

5. Zapytania wnioski i interpelacje.

6. Informacja Burmistrza o działaniach Burmistrza między sesjami.

7. Informacja przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy na temat prowadzonej działalności.

8. Realizacja obowiązku gminy w zakresie Pomocy Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem działań polegających na doposażeniu rodzin ubogich przed rozpoczęciem roku szkolnego.

9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2012,

2) zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/108/2012 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 marca 2012roku w sprawie

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2012 roku,

3) w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku dopłaty,

4) w sprawie ustalenia opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych w Świeradowie-Zdroju,

5) w sprawie: uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych w Świeradowie-Zdroju,

6) w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z mienia komunalnego na cmentarzach komunalnych w Świeradowie-Zdroju,

7) w sprawie: likwidacji stanowisk głównego księgowego, księgowego oraz stanowiska do spraw kadr w jednostkach organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty,

8) w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do odkupienia od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody wraz z urządzeniami wodociągowymi.

10. Przedstawienie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Świeradowie-Zdroju.

11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

12. Sprawy różne.

13. Zamkniecie sesji.

Multimedia