Świeradów-Zdrój

Regulamin komunikacji miejskiej

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY, BAGAŻU RĘCZNEGO I ZWIERZĄT 

POJAZDAMI ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W ŚWIERADOWIE-ZDROJU

(załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2016 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 01.06.2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu osób, rzeczy, bagażu ręcznego i zwierząt pojazdami Zakładu Komunikacji Miejskiej w Świeradowie-Zdroju)


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin przewozu osób i bagażu zwany dalej „Regulaminem" stosuje się w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz na liniach komunikacyjnych organizowanych przez Gminę Miejską Świeradów-Zdrój na obszarze gmin, z którymi zawarto porozumienie o wspólnej organizacji publicznego transportu zbiorowego.

1. 2. Przedmiotem regulaminu jest określenie zasad korzystania z usług przewozowych osób i bagażu podręcznego i zwierząt pojazdami Zakładu Komunikacji Miejskiej w Świeradowie-Zdroju oraz obowiązków Zakładu wobec pasażerów.

§ 2.1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) „komunikacja miejska" – przewozy pasażerskie wykonywane przez operatora na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz na obszarze gmin, z którymi zawarto porozumienie o wspólnej organizacji publicznego transportu zbiorowego,

2) „obsługa pojazdu"- osoba kierująca pojazdem oraz pracownicy operatora,

3) „operator" – Zakład Komunikacji Miejskiej w Świeradowie-Zdroju (ZKM),

4) „organizator" – Gmina Miejska Świeradów-Zdrój wykonującą zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego,

5) „pasażer" – osoba, która zawarła umowę przewozu,

6) „pojazd" - środek transportu należący do operatora, przeznaczony do przewozu osób, spełniający warunki określone przepisami o ruchu drogowym i innymi przepisami w tym zakresie,

7) „przewóz” - rozumie się przez to przewóz osób, bagażu i zwierząt realizowany przez MZK w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 915),

8) „przystanek" – oznakowane właściwymi znakami drogowymi miejsce przeznaczone do wsiadania i wysiadania pasażerów na danej linii komunikacyjnej.

2.2. Do przestrzegania Regulaminu są zobowiązani:

- pasażerowie, korzystający z komunikacji miejskiej

- obsługa pojazdu.


Rozdział 2
Zasady korzystania z usług przewozowych

§ 3.1. ZKM Świeradów-Zdrój nie odpowiada za szkody powstałe wskutek przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy pojazdu spowodowanych siłą wyższą, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej, zarządzeniem organów ruchu drogowego lub innych uprawnionych organów.

3.2. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi przysługuje prawo kontynuowania jazdy następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii normalnej przebiegającej tą samą trasą albo pojazdem zastępczym podstawionym przez ZKM Świeradów-Zdrój.

§ 4. Pasażerowie korzystający z usług przewozowych zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób, bagażu i zwierząt w publicznym transporcie zbiorowym realizowanych przez ZKM Świeradów-Zdrój, norm zachowania w miejscach publicznych, a także zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

§ 5.1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.

5.2. Kierujący pojazdem, po wykonaniu obowiązkowych czynności na przystanku końcowym, obowiązany jest niezwłocznie podjechać pojazdem na przystanek początkowy w celu umożliwienia zajęcia miejsca w pojeździe.

5.3. Pasażerowie nie powinni utrudniać wejścia i wyjścia z pojazdu innym pasażerom.

5.4. Dla bezpieczeństwa, pasażerowie zajmujący miejsca stojące w czasie jazdy powinni trzymać się uchwytów lub poręczy.

5.5. Ruszenie z przystanku może nastąpić dopiero po uprzednim upewnieniu się przez kierującego pojazdem, że nikt z oczekujących nie wchodzi do pojazdu i nikt z pasażerów nie wychodzi oraz po zamknięciu wszystkich drzwi.

5.6. Kierujący pojazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych - na prośbę osoby niepełnosprawnej obowiązany jest do udzielenia jej pomocy w zajęciu miejsca w pojeździe i jego opuszczeniu.

5.7. Niedozwolone jest prowadzenie rozmów z kierującym pojazdem.

5.8. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierowcy w sposób ograniczający jego pole widzenia oraz w sposób utrudniający kierującemu prowadzenie autobusu.

5.9. W pojazdach wyznaczone są odpowiednio oznakowane miejsca:

- dla osób z dzieckiem na ręku (dotyczy także kobiet ciężarnych),

- dla osób niepełnosprawnych.

5.10. Pasażer, który zajmuje miejsce oznaczone znakiem graficznym (piktogramem) „dla osób z dzieckiem na ręku” lub „dla osoby niepełnosprawnej” obowiązany jest zwolnić to miejsce dla osób uprawnionych.

§ 6. Zawarcie umowy przewozu następuje przez zajęcie przez pasażera miejsca w pojeździe.

§ 7. Pasażerom zabrania się:

1) zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu,

2) niszczenia wyposażenia pojazdu,

3) spożywania artykułów żywnościowych mogących wyrządzić szkodę innym pasażerom lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,

4) grania na instrumentach muzycznych, korzystania z urządzeń emitujących dźwięki lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,

5) zachowań, które mogą narazić współpasażerów na szkody, obrażenia lub niewygodę,

6) żebrania i prowadzenia handlu,

7) kwestowania, nalepiania plakatów i ogłoszeń, rozrzucania i rozdawania ulotek oraz materiałów reklamowych bez zgody operatora lub organizatora,

8) wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.

§ 8. 1. W pojeździe można przewozić rzeczy, psa oraz małe zwierzęta domowe, o ile nie utrudnia to przejścia, nie naraża współpasażerów na zanieczyszczenie odzieży lub inne niewygody, nie zasłania widoczności kierującemu pojazdem, ani nie stwarza innych zagrożeń.

8.2. Z uwzględnieniem zapisów ust. 1 można przewozić rzeczy nieprzekraczające rozmiarów 90 x 75 x 40 (cm), lub 10 x 10 x 180 (cm) lub przedmioty płaskie o rozmiarach nie większych niż 100 x 90 (cm) oraz wózki dziecięce, wózki inwalidzkie, rowery, narty, sanki, deski snowboardowe, instrumenty muzyczne i sztalugi.

8.3. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

8.4. Sposób zabezpieczenia przewożonych rzeczy i zwierząt określają przepisy porządkowe przy przewozie osób, bagażu i zwierząt w publicznym transporcie zbiorowym obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.

§ 9. Pasażer ponosi odpowiedzialność finansową za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia z jego winy pojazdu lub nieuzasadnionego użycia innych urządzeń będących na wyposażeniu pojazdu (środków gaśniczych, awaryjnego otwierania drzwi, młotków do rozbijania szyb i innych) stwarzających zagrożenie dla innych pasażerów, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

§ 10.1 Kierujący pojazdem może odmówić przewozu osób:

- nietrzeźwych i zachowujących się agresywnie wobec współpasażerów, kierującego pojazdem,

- wzbudzających odrazę brudem i niechlujstwem,

- niebezpiecznych z innych powodów lub uciążliwych dla pasażerów,

- nie przestrzegających postanowień przepisów Regulaminu.

2. Osoby, które:

- pomimo odmowy przewozu wsiadły do pojazdu,

- nie przestrzegają postanowień Regulaminu i pomimo upomnienia nie stosują się do wskazówek i żądań kierującego pojazdem, obowiązane są opuścić pojazd na najbliższym przystanku.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu uzyskania pomocy, kierujący pojazdem może zjechać z trasy przejazdu do najbliższego komisariatu Policji albo Straży Miejskiej lub wezwać Policję albo Straż Miejską.

§ 11. Kierującemu pojazdem zabrania się w czasie jazdy:

- prowadzenia rozmów,

- spożywania posiłków,

- picia napojów,

- palenia tytoniu i używania tzw. e-papierosów.


Rozdział 3
Obsługa informacyjna pasażerów

§12.1. Kierujący pojazdami, obowiązani są do udzielania na żądanie pasażera informacji dotyczących przewozu, w szczególności co do czasu odjazdu pojazdu z przystanku, kierunku jazdy,, uprawnień do przejazdów bezpłatnych itp.

2. Uwagi i wskazówki kierujących pojazdami powinny być kierowane do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy.

3. W każdym pojeździe powinna znajdować się informacja, gdzie i do kogo pasażerowie mogą kierować skargi i wnioski dotyczące działalności ZKM Świeradów-Zdrój.

4. W czasie wykonywania obowiązków służbowych kierujący pojazdami, na żądanie pasażerów, obowiązani są podać swój numer służbowy, a w razie zapytania wskazać miejsce składania skarg i wniosków.

5. Bieżącą informację dotyczących przewozów można uzyskać w siedzibie ZKM – ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, na stonie Biuletynu Informacji Publicznej ZKM lub telefonicznie pod numerem 75 78 17 601.


Rozdział 4
Zasady ponoszenia opłat za przejazdy komunikacją miejską

§13. Przewóz osób, rzeczy, bagażu ręcznego i zwierząt komunikacją miejską ZKM Świeradów-Zdrój jest bezpłatny.


Rozdział 5
Postępowanie w sprawach reklamacji oraz skarg i wniosków

§ 14.1. Skargi i wnioski związane z wykonywaniem usług przewozowych tj. realizacja rozkładów jazdy, praca kierowców, czystość w pojazdach, ekspozycja rozkładów jazdy itp. mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną, faxem, lub ustnie do ZKM.

2. Kierownik ZKM przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 930 - 1200 w Świeradowie-Zdroju przy ul. 11 Listopada 35.

3. Skargi i wnioski rozpatruje się nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich przyjęcia przez ZKM.

4. Pasażerom przysługuje prawo składania skarg i reklamacji w związku z realizacją przewozów przez ZKM, bezpośrednio do Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój.


Rozdział 6
Postępowanie z rzeczami znalezionymi

§ 15. 1. Pasażer, który znalazł w pojeździe rzecz zgubioną lub porzuconą powinien przekazać tę rzecz obsłudze pojazdu.
2. Znalazcy przysługuje prawo sprawdzenia, czy wydana przez niego rzecz zastała przez obsługę pojazdu przekazana do miejsca przechowywania rzeczy znalezionych w siedzibie operatora.


Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 16.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności właściwe przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 915), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2016 r.