Świeradów-Zdrój

STYPENDIA SOCJALNE - SZKOLNE

2008-08-13 13:55:03
A+ A-
OGŁOSZENIE

Podobnie jak w ubiegłych latach uczniowie zamieszkali na terenie gminy Świeradów-Zdrój mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.
  • Pomoc przysługuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych. Stypendium przeznacza się na pokrycie kosztów udział w zajęciach edukacyjnych, pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
  • Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2008/2009 można składać w terminie od 01 do 15 września 2008 r. w sekretariacie Urzędu Miasta lub Izerskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 11 Listopada 35, pokój nr 24b, II p. Tylko w uzasadnionych przypadkach (np. pobyt w szpitalu, nagła utrata dochodu, pożar, powódź itp.) wniosek może być złożony po upływie wyżej wymienionego terminu. Wnioski dostępne są w Izerskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości lub na stronie internetowej www.swieradowzdroj.pl.
  • Stypendium może otrzymać uczeń/słuchacz, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł. W rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium powinien dodatkowo występować także jeden z czynników, tj. bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność, rodzina niepełna, alkoholizm itp.
  • Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć zaświadczenia o dochodach (dla każdej z osób wymienionych w oświadczeniu o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
  • Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Izerskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości lub telefonicznie pod numerem telefonu 075 71 36 483.

Multimedia