Świeradów-Zdrój

30.05. Sesja Rady Miasta

2012-05-30 07:45:13
A+ A-

Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu 30 maja 2012 roku (środa) odbędzie się sesja Rady Miasta Świeradów- Zdrój o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 w Świeradowie-Zdroju.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 25.04.2012 r.
5. Informacja Burmistrza o działaniach Burmistrza między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2011 rok
a) przedstawienie Radzie Miasta opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
b) przedstawienie Radzie Miasta opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
c) złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta,
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały w sprawie:
- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.
7. Informacja na temat stanu i perspektyw poprawy Gminnego zasobu mieszkaniowego :
a) aktualny stan mienia,
b) planowane działania remontowe,
c) zamierzenia inwestycyjne zmierzające do poprawy zasobu mieszkaniowego gminy.
8. Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem dzielnicy przedmieścia.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju,
2) w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/355/2010 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój,
3) w sprawie ustalenia regulaminu i zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta uczniom oraz studentom będącym mieszkańcami Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój,
4) w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i formy gospodarki komunalnej w zakresie usług cmentarnych oraz ustalenia cen na usługi w zakresie cmentarnictwa,
5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Mirsk dotyczącego obowiązków gmin wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.),
6) w sprawie zmiany uchwały LXIV/341/2009 z 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Czerniawa-Zdrój,
7) w sprawie zmiany uchwały LXIV/342/2009 z 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Świeradów-Zdrój.
10. Przedstawienie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie sesji.

Zapraszamy do udziału
Przewodniczący Rady Wioletta Urbańczyk

Multimedia