Świeradów-Zdrój

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko dyrektorów szkół

2012-07-04 15:12:35
A+ A-

załącznik do Zarządzenia nr 55/2012

Burmistrza Miasta Świeradów – Zdrój

z dnia 03.07.2012 r.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów szkół:

Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie – Zdroju

oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie – Zdroju

 

I. Warunki udziału w postępowaniu konkursowym.
 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, §2, § 5 ust. 1 oraz w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. 2009.184.1436 ze zm.).

 

1.1 Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) Ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

 

2) Ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

 

3) Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) Uzyskał:
 1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
 2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia
  7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5) Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) Nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7) Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) Nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9) Nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, ze zm.). 

2. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-9.

3. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

1.1.2 Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. Posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

 2. Ukończyła studia magisterskie;
 3. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. Ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 5. Nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 6. Spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt. 2, 5, 7 i 9.
 

II. Informacja o wymaganych dokumentach, które zobowiązani są złożyć kandydaci , w celu potwierdzenia spełnienia wymogu udziału w konkursie.

1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły, tj. Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju lub Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II.

2) Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3) Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4) Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,

5) Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym1,

7) Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 

9) Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, ze zm.),

 

10) Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, ze zm.)- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

 
 1. Oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu
nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12) Oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 

13) Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 

14) Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 
 1. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

 
 
 

2. Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów , o których mowa w ust. 5 pkt 2, 4, 5, 11, 12

III. Termin i miejsce składania ofert:
 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół lub Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II”

w terminie do dnia 30 lipca 2012 r. do godz. 13/00
 
w Sekretariacie Urzędu Miasta w Świeradowie – Zdroju, ul. 11-go Listopada 35(parter, pok. 1d),

lub

listownie na adres: Urząd Miasta Świeradów – Zdrój
ul. 11-go Listopada 35
59-850 Świeradów – Zdrój
 

Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu Miasta Świeradów – Zdrój po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania (liczy się data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego). Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 
IV. Informacje o procedurze:
 
1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Świeradowa – Zdroju.
 

2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.

 
 
 
 
Burmistrz Miasta
Świeradów-Zdrój
Roland Marciniak
 
 
 

1Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisku kierowniczym niekoniecznie musi być wystawione przez lekarza medycyny pracy (dopuszcza się wystawienie go także przez innego uprawnionego do tego lekarza np. lekarza medycyny ogólnej lub rodzinnej).

 

Multimedia