Świeradów-Zdrój

27.06. - SESJA RADY MIASTA

2012-06-22 13:12:44
A+ A-

Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu 27 czerwca 2012 roku (środa) odbędzie się sesja Rady Miasta Świeradów- Zdrój o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 w Świeradowie-Zdroju.
Porządek obrad:

 • 1. Otwarcie sesji.

 • 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 • 3. Przedstawienie porządku obrad.

 • 4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 30.05.2012 r. oraz 20.04.2012 r.

 • 5. Zapytania wnioski i interpelacje.

 • 6. Informacja Burmistrza o działaniach Burmistrza między sesjami.

 • 7. Ruch turystyczny w Świeradowie-Zdroju (ilość gości, produkty turystyczne, usługi uzdrowiskowe, opłata uzdrowiskowa).

 • 8. Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem osiedla Czerniawa-Zdrój.

 • 9. Przyjęcie kalendarza i problematyki prac Komisji Rady na II półrocze 2012 roku.

 • 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia skargi i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

 • 11. Podjęcie uchwał:

  • 1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2012,

  • 2) w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz ustalenia zwolnień w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych lub zastępujących tych nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Świeradów-Zdrój,

  • 3) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagoga, logopedy oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • 12. Przedstawienie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej w Przedszkolu Miejskim w Świeradowie-Zdroju.

 • 13. Informacja o przeprowadzonych w roku 2012 postępowaniach przetargowych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz o zawartych w wyniku tych postępowań umowach (oznaczenie strony umowy-Wykonawcy/Dostawcy, wartość umowy).

 • 14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

 • 15. Sprawy różne.

 • 16. Zamknięcie sesji.

Zapraszamy

Multimedia

Do pobrania