Świeradów-Zdrój

KONKURS OFERT NR 2

2012-01-05 12:25:29
A+ A-
Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój ogłasza otwarty konkurs na dofinansowanie dofinansowanie realizacji zadań publicznych realizowanych w roku 2012

Przedmiotem konkursu jest zlecenie zadań w zakresie realizacji Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.


Konkurs obejmuje organizację zajęć będących alternatywną formą spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych , tworzenie warunków do zdrowego i trzeźwego stylu życia, organizowaniu imprez sportowych i rekreacyjnych, , popularyzacji uczestnictwa w aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego, działaniach w formie konkursów, zawodów sportowych promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, wpływających na kształtowanie postaw i osobowości u dzieci i młodzieży, spektakli profilaktycznych poruszających tematykę uzależnień i przemocy . Rekomendowane jest objęcie zajęciami sportowymi i rekreacyjnymi dzieci z grup ryzyka.
 • Zadanie nr 1
Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci (kolonie nad morzem- 2 tygodnie dla minimum 48 uczestników) związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych - kwota dofinansowania – 55.200,00 zł
 • Zadanie nr 2
Popularyzacja turystyki - Organizacja i przeprowadzenie Rodzinnych Marszy na Orientację (dwa marsze) – kwota dofinansowania 4.000,00 zł
 • Zadanie nr 3
Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży( lekka atletyka, piłka nożna) Zajęcia , konkursy, turnieje winny być organizowane na istniejącej bazie sportowej – 8.000,00 zł.
 • Zadanie nr 4
Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży rozwijających koordynację ruchową -organizowanie i prowadzenie zajęć na boisku „Orlik” -kwota dofinansowania 5.000,00 zł
 • Zadanie nr 5
Organizowanie , prowadzenie i utrzymanie sekcji „Biathlon” (dwie sekcje) – łączna kwota dofinansowania na dwie drużyny wynosi 24.000,00 zł ( w tym UKS Świeradów-Zdrój – 14.000,00, UKS Czerniawa – 10.000,00)
 • Zadanie nr 6
Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych rozwijających koordynację ruchową dla dzieci i młodzieży (sztuka walki Ju-jitsu). Zajęcia, konkursy, turnieje winny być organizowane na istniejącej bazie sportowej- kwota dofinansowania 6.000,00 zł.

1. Zasady przyznawania dotacji:

1. Podstawa prawna:
 • art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.),
 • Uchwała Nr IX/51/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25 maja 2011 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Świeradów-Zdrój na lata 2012-2013 z organizacjami pozarządowymi, podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art 3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Wnioskodawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde z wymienionych zadań.
4. Realizacja zadań w danym zakresie może być powierzona co najmniej jednemu podmiotowi.

2. Terminy i warunki realizacji zadania:
1. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana.
2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami.
3. Termin realizacji zadań konkursowych obejmuje okres od momentu podpisania umowy o udzielenie dotacji do 31.12.2012 roku.
4. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Urzędem Miasta Świeradów-Zdrój i Zleceniobiorcą.

3. Wymagane dokumenty:
1. Oferta wraz z załącznikami złożona na druku będącym załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzór oferty dostępny jest na stronie: http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/ w zakładce: Ogłoszenia/ Konkursy ofert 2012.
2. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
4. Statut – kserokopia.
5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za poprzedni rok obrotowy (UWAGA: sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych powinno zawierać: bilans, rachunek wyników, informację dodatkową.)
6. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zaplanowanego działania.
7. Dokument potwierdzający upoważnienie osoby do reprezentowania danego podmiotu (pełnomocnictwo, uchwała itp.).
8. Dokumenty winne być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez osoby uprawnione do działania w imieniu oferenta (pieczątki, data, podpisy), na każdej ze stron dokumentu.

4. Ocena wniosków.

1. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a) spełnienie wymogów formalnych, w tym prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami;
b) zakres projektu, w tym: liczba uczestników, okres realizacji i częstotliwość planowanych zajęć,
c) doświadczenie oraz zasoby kadrowe i rzeczowe oferenta wskazujące na możliwość realizacji zadania,
d) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (oszczędność i racjonalność kosztów realizacji zadania),
e) planowany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (z zastrzeżeniem, że czynnik ten jest brany pod uwagę jedynie w przypadku zlecenia realizacji zadań w formie wspierania), nie tylko wkład finansowy, ale także planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
f) analizę i ocenę realizacji wcześniej zleconych zadań publicznych (w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne), uwzględniającą rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
2. Na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert, komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój przedstawi propozycje przyznania dotacji. Ostateczną wysokość dotacji ustali Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój.
3. Decyzja o wynikach konkursu jest ostateczna co oznacza, że nie przysługuje od niej odwołanie.

5. Termin składania ofert:
1. Wnioski należy składać do dnia 6 lutego 2012 r. osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, z dopiskiem na kopercie oferta na prowadzenie zajęć odpowiednio:
 • Zadanie nr 1 - Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci.
 • Zadanie nr 2 - Popularyzacja turystyki - Organizacja i przeprowadzenie Rodzinnych Marszy na Orientację.
 • Zadanie nr 3 - Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (utrzymanie sekcji piłki nożnej).
 • Zadanie nr 4 - Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży rozwijających koordynację ruchową -organizowanie i prowadzenie zajęć na boisku „Orlik”.
 • Zadanie nr 5 - Organizowanie , prowadzenie i utrzymanie sekcji „Biathlon”.
 • Zadanie nr 6 - Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych rozwijających koordynację ruchową dla dzieci i młodzieży (sztuka walki Ju-jitsu).
2. O terminie złożenia oferty droga pocztową decyduje data stempla pocztowego.
3. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 17 lutego 2012 r.
4. Wyniki konkursu zostaną przedstawione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój na stronie http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/ w zakładce: Ogłoszenia/ Konkursy ofert 2012.
5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (075) 78 17 668.

 

Multimedia

Do pobrania