Świeradów-Zdrój

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY W ŚWIERADOWIE-ZDROJU W 2024 ROKU

2024-01-31 12:20:50
A+ A-

Świeradów-Zdrój, 31.01.2024

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój

o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

z zakresu upowszechniania kultury w Świeradowie-Zdroju w 2024 roku

 

I. Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

 1. Art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj . Dz. U. z 2023 r. poz. 571);

 2. Uchwały nr LXXXII/461/2023 Rady Miasta w Świeradowie-Zdroju z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Świeradów-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2024

 

II. Informacja o zadaniu:

 

 1. Nazwa: „O rganizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2024 r. mających na celu upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie Miasta Świeradów-Zdrój na realizację ww. zadań w roku 2024 wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

UWAGA!!!

Wysokość środków publicznych może ulec zmniejszeniu, jeżeli na realizację danego zadania wpłynie więcej niż jedna oferta.

 

 1. Forma realizacji: wsparcie poprzez przyznanie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

 

 1. Cel zadania:

 1. zapewnienie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych organizowanych na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdój;

 2. rozwój kulturalny, intelektualny i społeczny mieszkańców;

 

 1. Opis zadania:

Zadanie, o których mowa wyżej może być realizowane w szczególności poprzez następujące działania:

 1. organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych promujących w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój kulturę i sztukę;

 2. stworzenie wszystkim zainteresowanym (mieszkańcom Gminy i gościom przebywających na jej terenie) możliwości uczestnictwa w imprezach i wydarzeniach kulturalnych, zmierzających do ich rozwoju kulturalnego, intelektualnego i społecznego.

 3. wspieranie działań w zakresie kultury i jej dziedzictwa;

 4. aktywizacja różnych grup wiekowych i współpraca o charakterze kulturalnym, społecznym i wychowawczym mieszkańców Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, zmierzająca do ich rozwoju kulturalnego, intelektualnego i społecznego poprzez:

 1. organizację zajęć i spotkań integracyjnych, warsztatów, imprez i wydarzeń kulturalnych,

 2. organizację konkursów,

 3. organizację wystaw, koncertów, spektakli, spotkań autorskich itp.

 1. działania promujące Gminę Miejską Świeradów-Zdrój oraz dążące do przekazania potomnym pamięci o regionie, jego historii, kulturze, tradycji poprzez przygotowanie ciekawych publikacji w tym zakresie;

 2. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Działania planowane w ramach realizacji poszczególnych przedsięwzięć będą miały charakter otwarty i skierowane zostaną do wszystkich mieszkańców i gości Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.

Zadanie winno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.

Informacja o planowanych działaniach będzie miała charakter ogólnodostępny – podany do publicznej wiadomości m. in. w Notatniku Świeradowskim, na stronie internetowej miasta www.swieradowzdroj.pl , w mediach społecznościowych miasta i/lub organizacji, na miejskich tablicach ogłoszeń, w MBP Izerka oraz w MCKAiPG „Stacja Kultury”.

 

 1. Oczekiwania i formy dotyczące realizacji zadania:

 1. działania w formie: wykładów, warsztatów, spotkań tematycznych – minimum jeden z wymienionych w okresie realizacji zadania

 2. działania w formie: koncertów, wystaw, spektakli – minimum jeden z wymienionych w okresie realizacji zadania

 3. dokumentacja wymagana przy realizacji zadania:

 • szczegółowy harmonogram realizacji zadania i w ramach niego realizowanych zajęć;

 • programy poszczególnych zajęć;

 • inna dokumentacja (plakaty, ogłoszenia w prasie/mediach społecznościowych, kronika, dokumentacja fotograficzna).

 

 1. Zakres oczekiwanych rezultatów zadania:

Organizacja składająca ofertę może zaplanować dodatkowe rezultaty i wskaźniki. Rezultaty powinny być dostosowane do zakładanych form realizacji zadania i mieć wskaźniki:

 1. aktywizacja i integracja różnych grup wiekowych;

 2. redukcja poczucia izolacji i samotności wśród mieszkańców;

 3. zwiększenie zainteresowania inicjatywami kulturowymi, intelektualnymi i społecznymi;

 4. integracja mieszkańców i gości Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.

Wskaźniki realizacji zadania:

 1. liczba działań planowanych w trakcie realizacji zadania;

 2. czas trwania działań planowanych w trakcie realizacji zadania;

 3. liczba uczestników poszczególnych działań w trakcie realizacji zadania.

Zadanie uznaje się za rozliczone w przypadku osiągnięcia min. 80% rezultatów.

 

 1. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniony co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

Rekomendujemy opisanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.

 

 1. Adresaci: Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj . Dz. U. z 2023 r. poz. 571), którym celem statutowym jest m. in. organizacja zajęć kulturalnych, wystaw, koncertów itp.

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Niniejszy konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpocznie się od dnia podpisania umowy i będzie trwać do dnia 31 grudnia 2024 roku.

 2. Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia, zakończenia i rozliczenia zadania.

 3. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, w sposób celowy, zgodnie z zawartą umową.

 4. Dopuszcza się w trakcie realizacji zadania możliwość dokonywania przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami o 20% z zachowaniem danego kosztu oraz nie dodając nowego, z zastrzeżeniem kosztów osobowych, w których dopuszczalna wysokość przesunięć może wynosić 10% (dot. wynagrodzenia księgowych itp.). Zmiany do wyżej określonych poziomów nie wymagają aneksu do umowy.

 5. Oferent powinien posiadać doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.

 6. Podmioty, które otrzymują dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, że realizowane zadanie jest dofinansowane z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój. Informacja ta powinna być podana stosownie do charakteru zadania.

 7. Oferent zobowiązany jest do podania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w części III. pkt 6 wzoru oferty realizacji zadania publicznego.

 8. Wybór oferty przez Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą (Oferentem).

 9. W sytuacji rezygnacji przez Oferenta z przystąpienia do zawarcia umowy bądź niemożności osiągnięcia celu zakładanego w ofercie, Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój może podjąć decyzję o przyznaniu niewykorzystanej kwoty dotacji wybranemu podmiotowi, którego oferta uzyskała w konkursie ilość punktów kwalifikujących zadanie do dofinansowania.

 

IV. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

 2. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 4. Dotacja na dofinansowanie realizowanego zadania dotyczy wsparcia realizacji zadania. Dofinansowanie nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów zadania. Oferent musi wykazać 10% wkład własny i/lub z innych źródeł. W tym finansowy udział własny lub z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5% całkowitych kosztów zadania. Oferent może wykazać 5% niefinansowy udział własny (praca wolontariuszy, nieodpłatna praca członków organizacji).

 5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacja z jego realizacji.

 6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej.

 7. Dotacja nie może być wykorzystana na:

  1. zadania i zakupy inwestycyjne;

  2. zakup sprzętu i wyposażenia przekraczającego 20% wysokości przyznanej dotacji;

  3. zakup artykułów spożywczych, z wyjątkiem wody i napojów o wartości nie przekraczającej 5% wysokości przyznanej dotacji;

  4. pokrycie kosztów utrzymania biura (delegacje, koszty przesyłek, zakup artykułów biurowych, opłat bankowych i telefonicznych);

  5. budowę, zakup lub remont budynków;

  6. pokrycie deficytu wcześniej zrealizowanych przedsięwzięć;

  7. zakup gruntów;

  8. opłacenie zadań koordynatora.

 

V. Warunki składania ofert.

 1. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadań (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 2. Wzór oferty dostępny jest na stronie:

 1. http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/ w zakładce -> Organizację pozarządowe / Informacje dla organizacji / Konkursy ofert / Konkursy ofert 2024/

 2. www.swieradowzdroj.pl w zakładce: Nasze miasto / Konkursy ofert/ Konkursy ofert 2024.

Oferty należy złożyć opatrzone nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego oraz własny tytuł projektu).

 1. Oferty powinny spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

 2. Do oferty konkursowej należy dołączyć:

 1. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);

 2. wypis z właściwej ewidencji w przypadku podmiotów, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym;

 3. w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną – porozumienie między oferentami określające prawa i obowiązki zleceniodawców;

 4. numery PESEL osób uprawnionych do podpisania umowy na realizację zadania ogłoszonego w ofercie,

 5. kserokopie aktualnego statutu na podstawie, którego oferent działa;

 6. uchwałę walnego zgromadzenia upoważniające członków zarządu do podpisywania dokumentów;

 7. oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego wraz ze wskazaniem numeru konta oferenta;

 8. inne dokumenty istotne dla oceny oferty – np. zaświadczenie o przygotowaniu merytorycznym osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania publicznego, uprawnienia do prowadzenia zajęć w poszczególnych grupach wiekowych, kopie umów ze sponsorami, listy intencyjne, patronaty medialne.

Wszystkie kserokopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.

 1. Oferty należy składać odrębnie na każde z realizowanych przedsięwzięć. W przypadku składania przez Oferentów więcej niż jednej oferty, wymagany jest jeden komplet załączników do jednej z ofert z odpowiednią adnotacją na pozostałych ofertach.

 

VI. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój – osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Miasta Świeradów-Zdrój,

ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój.

 1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2024 roku do godziny 14.00.

 2. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój, a nie data stempla pocztowego.

 3. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

 4. Oferty złożone na niewłaściwych drukach lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 5. Oferty mogą być uzupełniane pod względem formalnym w terminie 3 dni od daty powiadomienia Oferentów: telefonicznie lub e-mailem.

 6. Oferty które nie zostaną uzupełnione lub będą nie kompletne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

VII. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty:

 1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

 2. Rozpatrywanie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert.

 3. Komisja Konkursowa dokona oceny merytorycznej ofert oraz przedstawi propozycję wysokości dotacji Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój, który podejmie ostateczną decyzję.

 4. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 1. Merytoryczna wartość i atrakcyjność oferty: możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, przejrzystość harmonogramu realizacji zadania, zasięg i obszar działania, planowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne: 0 – 50 pkt

 2. Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego: czytelność i zasadność przedstawionej kalkulacji kosztów, adekwatność przewidzianych kosztów do złożonych działań: 0 – 15 pkt

 3. Udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego : 0 – 15 pkt.

 4. Planowany przez oferenta wkład rzeczowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków: 0 – 15 pkt.

 5. Doświadczenie podmiotu w realizacji zadań we współpracy z gminą (m. in. rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji: 0 – 5 pkt.

 1. Każdy z członków Komisji ocenia ofertę indywidualnie i przyznaje punkty, zgodnie z zaproponowanym kryterium.

 2. Oferta zaopiniowana prze Komisję do dofinansowania musi uzyskać łącznie minimalną liczbę punktów 60.

 3. Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

VIII. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu:

 1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój na stronie http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/ w zakładce: Organizację pozarządowe / Informacje dla organizacji / Konkursy ofert / Konkursy ofert 2024/ oraz w siedzibie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń.

 2. Decyzja o wynikach konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 3. Oferent zostanie powiadomiony telefonicznie lub listownie o przyznaniu dofinansowania.

 4. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane Oferentom.

 

IX. Umowa

 1. Przed podpisaniem umowy Oferent zobowiązany jest do dostarczenia oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy.

 2. W przypadku kwoty dotacji niższej niż wnioskowana, Oferent zobowiązany jest do złożenia skorygowanej oferty (uwzględniającej wysokość przyznanych środków) na realizację zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 208 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy wyłonionym Oferentem a Gminą Miejską Świeradów-Zdrój.

 4. Koszty związane z realizacją dotowanego zadania powstałe przed datą podpisania umowy, a mieszczące się w terminie realizacji zadania publicznego mogą być pokryte ze środków własnych Oferenta.

 

X. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania tego samego rodzaju, co będące przedmiotem niniejszego konkursu w 2023 roku wynosiła 20 000 zł.

 

 

 

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

Roland Marciniak

 

Druki formularza oferty są do pobrania ze strony: http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/a,21071,wzory-dokumentow-dotyczace-otwartych-konkursow-ofert.html

Multimedia

Do pobrania