Świeradów-Zdrój

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - Koordynator ds. Organizacji Wydarzeń Ekologicznych, Kulturalnych i Promocji.

2023-06-07 13:32:52
A+ A-

Dyrektor

Miejskie go Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy

STACJA KULTURY w Świeradowie-Zdroju

ogłasza otwarty nabór kandydatów na stanowisko

Koordynator ds. Organizacji Wydarzeń Ekologicznych, Kulturalnych i Promocji .

(obsługa Centrum Edukacji Ekologicznej „Izerska Łąka”)

 

1. Wymagania niezbędne :

  • wykształcenie co najmniej średnie preferowane kierunki związane z: ochroną środowiska, ekologią, etnografią, pedagogiką, kulturoznawstwem, zarządzaniem, marketingiem,

  • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym,

  • znajomość przepisów prawa, w szczególności z ustaw: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy Prawo ochrony środowiska,

  • znajomość zagadnień związanych z ekologią, wiedza na temat Izerskiego Parku Ciemnego Nieba, znajomość walorów Gminy Świeradów-Zdrój i Gór Izerskich,

   • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego oraz nowoczesnych środków łączności i sprzętu multimedialnego,

   • posiadanie obywatelstwa polskiego,

   • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

   • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadanie nieposzlakowanej opinii,

   • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy,

   • umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej, zaangażowanie, umiejętność skutecznej komunikacji.

     

2. Wymagania dodatkowe :

  • samodzielność, zdolności organizacyjne, komunikatywność, umiejętność, kreatywność, odporność na stres, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy z dużymi grupami o różnych przedziałach wiekowych,

  • znajomość języków obcych,

  • prawo jazdy kat. B,

   • umiejętności analityczne oraz umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, dyspozycyjność (gotowość do pracy w godzinach popołudniowych, w dniach wolnych od pracy), gotowość pracy w terenie.

     

3. Podstawowy z akres zadań wykonywanych na stanowisku :

  • promocja działalności CEE Izerska Łąka, ze szczególnym uwzględnieniem szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz grup zorganizowanych,

  • organizowanie i przeprowadzanie zajęć, szkoleń, spotkań, konferencji, warsztatów, prelekcji, wykładów, jarmarków itp. - związanych z działalnością Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 "Izerska Łąka" i z problemami ekologii na terenie Gór i Pogórza Izerskiego,

  • współpraca ze społecznością lokalną i ze środowiskami naukowymi, instytucjami, organizacjami i osobami zajmującymi się tematyką związaną z działalnością Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 "Izerska Łąka",

  • pozyskiwanie środków zewnętrznych na wszelkie działania, prowadzenie projektów, sporządzanie i nadzór nad sporządzaniem projektów aplikujących o dofinansowanie z budżetu UE i innych źródeł,

  • planowanie, organizowanie, promocja i obsługa imprez okolicznościowych,

  • współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami z terenu miasta,

  • wykonywanie zadań z zakre su informacji turystycznej o mieście i regionie ,

  • przygotowywanie materiałów promocyjnych, w tym: wydawnictwa własne polskie i zagraniczne, materiały miejscowe tj. teksty, zdjęcia, wydawnictwa zewnętrzne – przygotowanie i nadzór m erytoryczny, opracowywanie i druk informatorów praktycznych, ulotek reklamowych, wysyłanie m ateriałów promocyjnych zainteresowanym osobom i firmom,

  • współpracę z prasą , radiem, telewizją i portalami branżowymi ,

  • obsługa oficjalnej strony internetowej miasta oraz mediów społecznościowych, współredagowanie „Notatnika Świeradowskiego”.

  • dbanie o pomieszczenia, teren, zieleń i sprzęt powierzony do obsługi (zabezpieczenie mienia, wnioskowanie o drobne naprawy i remonty, oznakowanie itp.),

  • w miarę potrzeb zastępstwo w obiek cie „Stacja Kultury”.

4. Warunki pracy na stanowisku :

  • wymiar czasu pracy: pełny etat,

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

  • rodzaj pracy: praca biurowa, samodzielne stanowisko pracy;

  • i ndywidualny czas pracy tj.: godziny popołudniowe i dni wolne (soboty, niedziele) zgodnie z KP.

 

5. Wymagane dokumenty :

   • Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

   • List motywacyjny,

   • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy i szkolenia, posiadane dodatkowe uprawnienia,

   • Pisemne oświadczenie o niekaralności, a w przypadku osoby zakwalifikowanej do zatrudnienia – zaświadczenie o niekaralności,

   • Pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

   • Pisemne oświadczenie o posiadaniu dobrego stanu zdrowia,

   • Podpisana klauzula informacyjna w procesie rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata (w załączeniu).

     

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

  • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Nabór na stanowisko - Koordynator ds. Organizacji Wydarzeń Ekologicznych, Kulturalnych i Promocji” - , w sekretariacie/ recepcji Miejskie go Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY w Świeradowie-Zdroju , ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój.

   • Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19 czerwca 20 23 r. do godz. 1 4 :00,

   • Dokumenty, które wpłyną do sekretariatu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

     

7. Dodatkowe informacje:

  • Bliższych informacji udziela: Dorota Marek – Dyrektor Miejskie go Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY w Świeradowie-Zdroj u tel. 75 7136482 ;

  • Wybór kandydata może być poprzedzony rozmową kwalifikacyjną;

  • W życiorysie (CV) należy podać numer telefonu lub adres e-mailowy w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

  • Dokumenty aplikacyjne kandydatów biorących udział w rekrutacji, którzy nie zostali zatrudnieni, będą do odebrania w sekretariacie przez okres 14 dni od zakończenia rekrut acji w Miejski m Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY w Świeradowie-Zdroju . Po t ym terminie zostaną zniszczone przez Komisję rekrutacyjną.

  • Dyrektor zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub w części, przedłużenia terminu składania oferty pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

  • Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej „ Stacji Kultury” w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskie go Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY w Świeradowie-Zdroju – https://stacjakultury.swieradowzdroj.pl/ .

    

Dyrektor

Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy

„Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju

Dorota Marek

Multimedia

Do pobrania