Świeradów-Zdrój

PROJEKT SUiKZP MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ WRAZ Z PROGNOZĄ NA ŚRODOWISKO. PONOWNE WYŁOŻENIE

2023-03-10 09:13:07
A+ A-

Publiczne wyłożenie projektu SUiKZP miasta Świeradów-Zdrój w dniach od 10 marca 2023 r. do 3 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji – II p. w godzinach urzędowania.

 

Projekt studium zostanie również udostępniony do wglądu w w/w okresie na stronie internetowej Urzędu Miasta  www.swieradowzdroj.pl  oraz na stronie BIP Urzędu Miasta.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 marca 2023 r. w Miejskim Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój, o godz. 15:00.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022.503) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. projektu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  Każdy ma prawo składania uwag  do studium i prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny.

Uwagi do projektu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  na adres Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail:  um@swieradowzdroj.pl   lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 28 kwietnia 2023 r.

 

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

Roland Marciniak

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwanego dalej RODO), informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój z siedzibą: ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój,  um@swieradowzdroj.pl

2) Informacje kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych  Oskar Manowiecki, e-mail:  iod@lesny.com.pl .

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), zgodnie z art 6 ust. 1 lit. C rozporządzenia ogólnego o ochronie danych.

4) Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty na podstawie stosownych umów zawartych z Gminą Miejską Świeradów-Zdrój.

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

7) W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, prawo to przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności, od osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym); sprostowania danych; ograniczenia przetwarzania, z tym zastrzeżeniem, iż wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych (art. 8b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

8) Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych  odbywa się niezgodnie  z przepisami.

9) Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Do pobrania