Świeradów-Zdrój

RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ZA 2021 R.

2022-06-02 09:31:08
A+ A-

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559) przekazuję Państwu raport o stanie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2021 r.


Szanowni Państwo, 

Raport o stanie gminy przedstawiamy jest co roku do 31 maja organowi stanowiącemu. Obligatoryjne elementy raportu to: podsumowanie działalności Burmistrza Miasta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miasta i budżetu obywatelskiego w przypadku, gdy on występuje. Rada Miasta rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miasta w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń. W debacie nad raportem o stanie gminy zabierać głos mogą również mieszkańcy.. Mieszkaniec Świeradowa-Zdroju, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miasta pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja Rady Miasta podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu wg kolejności otrzymanej przez Przewodniczącego Rady Miasta zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób.

To kolejna tego publikacja przygotowana zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. Coroczne publikowanie raportu daje możliwość uzyskania w jednym dokumencie pełnego spektrum działań podejmowanych na rzecz rozwoju naszej gminy. Jest skierowane przede wszystkim do radnych, mieszkańców naszej gminy, jak również potencjalnych inwestorów. Raport obejmuje opisanie i podsumowanie działalności Burmistrza Miasta w roku poprzednim. Podstawą opracowania raportu są dokumenty sporządzone przez pracowników Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne gminy.


Roland Marciniak

Burmistrz Świeradowa-Zdroju

Do pobrania