Świeradów-Zdrój

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY-aktualizacja

2022-07-13 11:00:00
A+ A-

Szanowni Państwo, 

osoby, które po dniu 24 lutego br. przyjęły pod swój dach obywateli Ukrainy, 

mogą składać wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie na własny koszt zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego kraju.

 

Wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę dziennie

 

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, 

nie dłużej niż za okres 120 dni (licząc od daty wjazdu na terytorium RP obywatela Ukrainy) i jest wypłacane z dołu.

 

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;

5) samotnie sprawuje na terytorium RP opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

6) jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

 

Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy (1 lipca 2022 r.) składa sie w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.

Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem ww. terminów pozostawia się bez rozpoznania.

 

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy.

 

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub, gdy we wniosku podano nieprawdę.

 

Wniosek jest do pobrania w Urzędzie Miasta. 

 

W dniu 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) (Dz. U. poz. 1383), umożliwoający składanie wniosków o świadczenie pienieżne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nie posiadającym numeru PESEL. Wnioski -  które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy - należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.). Wnioski skłąda się na formularzu wg wzoru wniosku o świadczenie pienieżne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (...), obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.). Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

 

*UWAGA! Załącznik do wniosku należy wypełnić osobno, dla każdej osoby. 

** UWAGA! W związku z licznymi błędami stwierdzonymi we wnioskach, które już wpłynęły do Gminy bardzo prosimy o składanie wniosków w pokoju nr 32.

 

Roland Marciniak - Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

 

Osoba do kontaktu w UM Świeradów-Zdój:

Katarzyna Bigus, pok. 32, tel. 75 61 99 792

 

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z póżn. zm.)

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnmienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022, poz. 605 z póżn. zm.)

 

 

Do pobrania