NABÓR NA STANOWISKA DO MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY, AKTYWNOŚCI I PROMOCJI GMINY - STACJA KULTURY w Świeradowie-Zdroju

2020-08-03 13:52:39
A+ A-

Dyrektor

Miejskie go Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy

STACJA KULTURY w Świeradowie-Zdroju

ogłasza otwarty nabór kandydatów na stanowisko

Koordynator ds. Obsługi Obiektów, Wydawnictw i Promocji.

 

1. Wymagania niezbędne :

  • wykształcenie co najmniej średnie preferowane: kulturoznawstwo, pedagogika, etnografia, zarządzanie, marketing, dziennikarstwo, grafika,

  • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego,

  • znajomość przepisów prawa, w szczególności z: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawa o ochronie zabytków oraz opiece nad zabytkami, prawo autorskie, prawo prasowe,

  • znajomość zagadnień związanych z kulturą regionu, wiedza z zakresu funkcjonowania młynów wodnych, zagadnień ekologicznych, rynku prasy i wydawnictw,

   • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego oraz nowoczesnych środków łączności i sprzętu multimedialnego, programów graficznych Adobe InDesign lub innych związanych ze składem wydawnictw,

   • posiadanie obywatelstwa polskiego,

   • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

   • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadanie nieposzlakowanej opinii,

   • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy,

   • umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej, zaangażowanie, umiejętność skutecznej komunikacji.

     

2. Wymagania dodatkowe :

  • samodzielność, zdolności organizacyjne, komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, wysoka kultura osobista,

  • znajomość języków obcych,

  • prawo jazdy kat. B,

  • umiejętności analityczne oraz umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, dyspozycyjność (gotowość do pracy w godzinach popołudniowych, w dniach wolnych od pracy), gotowość pracy w terenie, umiejętność pracy z dużymi grupami o różnych przedziałach wiekowych.

 

3. Podstawowy z akres zadań wykonywanych na stanowisku :

  • promocja działalności i obsługa (w miarę potrzeb) obiektów: Czarci Młyn , CEE Izerska Łąka, „Stacja Kultury” oraz punktu informacji (wykonywanie zadań w zakresie informacji turystycznej o mieście i regionie),

  • obsługa oficjalnej strony internetowej, mediów społecznościowych, skład i redagowanie „Notatnika Świeradowskiego”,

  • organizowanie, współorganizacja i przeprowadzanie zajęć, szkoleń, spotkań, konferencji, warsztatów, prelekcji, wykładów, jarmarków itp. - związanych z działalnością prowadzoną w obiektach Czarciego Młyna, CEE Izerska Łąka i Stacja Kultury,

  • współpraca ze społecznością lokalną w zakresie działań prowadzonych przez ww. obiekty (Izerski Sad, tematyczne kampanie informacyjne i edukacyjne, pozyskiwanie podmiotów do uruchomienia punktu sprzedaży wyrobów i pamiątek regionalnych twórców i artystów, prowadzenie takiego punktu),

  • pozyskiwanie środków zewnętrznych na wszelkie działania, prowadzenie projektów, sporządzanie i nadzór nad sporządzaniem projektów aplikujących o dofinansowanie z budżetu UE i innych źródeł,

  • planowanie, organizowanie, promocja i obsługa imprez okolicznościowych,

  • współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami z terenu miasta,

  • przygotowywanie, projektowanie i skład materiałów promocyjnych, w tym: wydawnictwa własne polskie i zagraniczne: teksty, zdjęcia, wydawnictwa zewnętrzne – przygotowanie i nadzór merytoryczny, opracowanie i druk informatorów praktycznych, ulotek reklamowych, wysyłanie materiałów promocyjnych zainteresowanym osobom i firmom,

  • współpracę z prasą , radiem, telewizją i portalami branżowymi,

  • dbanie o pomieszczenia, teren i sprzęt powierzony do obsługi (zabezpieczenie mienia, wnioskowanie o drobne naprawy i remonty, oznakowanie itp.).

4. Warunki pracy na stanowisku :

  • wymiar czasu pracy: pełny etat,

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

  • rodzaj pracy: praca biurowa, samodzielne stanowisko pracy,

  • i ndywidualny czas pracy tj.: godziny popołudniowe i dni wolne.

 

5. Wymagane dokumenty :

   • Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

   • List motywacyjny,

   • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy i szkolenia, posiadane dodatkowe uprawnienia;

   • Pisemne oświadczenie o niekaralności, a w przypadku osoby zakwalifikowanej do zatrudnienia – zaświadczenie o niekaralności;

   • Pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

   • Pisemne oświadczenie o posiadaniu dobrego stanu zdrowia,

   • Podpisana klauzula informacyjna w procesie rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata (w załączeniu).

     

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

  • Wymaga ne dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Koordynator ds. Obsługi Obiektów, Wydawnictw i Promocji - Miejskiego Centrum Kultury, A ktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY w Świeradowie-Zdroju ”, w recepcji Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie -Zdroju , ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój.

   • Dokumenty należy składać w terminie do dnia 12 sierpnia 2020 r. do godz. 17.00,

   • Dokumenty, które wpłyną do MCKAiPG po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

     

7. Dodatkowe informacje:

  • Bliższych informacji udziela: Dorota Marek – Dyrektor Miejskie go Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY w Świeradowie-Zdroj u tel. 75 7136482 ;

  • Wybór kandydata może być poprzedzony rozmową kwalifikacyjną;

  • W życiorysie (CV) należy podać numer telefonu lub adres e-mailowy w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

  • Dokumenty aplikacyjne kandydatów biorących udział w rekrutacji, którzy nie zostali zatrudnieni, będą do odebrania przez okres 14 dni od zakończenia rekrut acji w Miejskim Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY, ul. Dworcowa 1 w Świeradowie-Zdroju . Po t ym terminie zostaną zniszczone przez Komisję rekrutacyjną.

  • Dyrektor zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub w części, przedłużenia terminu składania oferty pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

  • Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej miasta www.swieradowzdroj.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY w Świeradowie-Zdroju.

Dyrektor

Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy

„Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju

Dorota Marek

Multimedia

Do pobrania