„KOALICJE DLA NIEPODLEGŁEJ" – #wiktoria 1920 – NABÓR WNIOSKÓW DO 15.07.2020

2020-06-16 10:19:53
A+ A-

 

Lokalny Inkubator Organizacji Pozarządowych w Lubaniu informuje, że Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” – #wiktoria 1920” (Priorytet 2, Schemat 2A). Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz samorządowych instytucji kultury. Nabór trwa do 15.07.2020.

 

 

Celem strategicznym programu jest włączenie mieszkańców Polski w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

 

W ramach programu przewiduje się możliwość wsparcia finansowego działań o charakterze lokalnym i regionalnym, upowszechniających wiedzę o Bitwie Warszawskiej 1920 r. i jej znaczeniu dla odbudowy polskiej państwowości. W programie zakłada się możliwość realizacji projektów o charakterze animacyjnym i włączającym społeczność lokalną we wspólne wypracowanie rezultatów działania.

 

 

JAKIE DZIAŁANIA SĄ WSPIERANE?

 

· projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w szczególności upamiętniające postacie i wydarzenia ważne dla historii lokalnej – warsztaty, gry terenowe, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne;

 

· lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne;

 

· wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, archiwa społeczne;

 

· rekonstrukcje wydarzeń historycznych;

 

· działania on-line: wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych i aplikacji.

 

 

Kwota dotacji dla projektu: od 10000,00 zł do 40000,00 zł (do 100%)

Budżet programu: 2 mln zł

 

 

Termin realizacji projektów: od 03.08.2020 do 20.10.2020

Termin naboru wniosków (przez generator online): do 15.07.2020 do godz. 15.59

 

 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

· samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);

· organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia porozumienie z co najmniej dwoma podmiotami, z którymi realizował będzie projekt.

 

 

KTO MOŻE BYĆ PARTNEREM PROJEKTU?

· jednostki samorządu terytorialnego;

· państwowe i samorządowe instytucje kultury;

· archiwa państwowe;

· kościoły i związki wyznaniowe;

· przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;

· uczelnie publiczne lub niepubliczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.);

· państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe;

· podmioty prowadzące działalność gospodarczą;

· organizacje pozarządowe;

· spółdzielnie mieszkaniowe;

· publiczne i niepubliczne szkoły;

· spółdzielnie socjalne w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2018 poz. 1205).

 

 

Więcej informacji:

https://niepodlegla.gov.pl/grants/nabor-w-programie-dotacyjnym-koalicje-dla-niepodleglej-wiktoria-1920/

 

Multimedia