Świeradów-Zdrój

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWYCH

2019-01-15 09:25:39
A+ A-

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

oceniających wnioski na realizację zadań publicznych

Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w roku 2019.

I. Informacje ogólne:

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tj. Dz.U.2018.450 ze zm.) o działalno ś ci po ż ytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustaw ą , Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarz ą dowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy, zwanych dalej kandydatami, do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy w 2019 r.

Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych, osób wskazanych przez organizacje pozarz ą dowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które s ą zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowych w 2019 r.

 

 

II. Wymagania:

W skład komisji konkursowych mog ą wchodzi ć przedstawiciele organizacji pozarz ą dowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno ś ci po ż ytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniaj ą ł ą cznie nast ę puj ą ce kryteria:

reprezentuj ą organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami,

posiadają znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych,

kandydat deklaruje znajomość co najmniej 1 obszaru tematycznego, w ramach którego posiada kompetencje do oceny ofert oraz uzasadnia je.

 

III. Wybór kandydatów z bazy do prac w komisji konkursowej:

Z utworzonej bazy, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój powołana zostanie komisja konkursowa do oceny wniosków. Za powołanie kandydatów do oceny ofert, które wpłynęły do danego konkursu s ą odpowiedzialne referaty merytorycznie odpowiedzialne za ogłoszenie konkursu.

Jeżeli członkowie komisji konkursowych wybrani z bazy kandydatów oceniających wnioski nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art 2da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe.

W przypadku braku zgłoszenia do bazy kandydatów oceniaj ą cych wnioski z danego obszaru tematycznego, komisja konkursowa, zgodnie z art 2da ustawy, działa bez udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe.

 

IV. Składanie dokumentów:

Zgłoszenia na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji należy składać :

W sekretariacie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35.

Za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój.

Zgłoszenie należy złożyć w kopercie, oznaczonej:

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych oceniaj ą cych wnioski na realizację

zadań publicznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2019 r .”

 

V. Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie: od dnia 15 stycznia 2018 r. do dnia 21 stycznia 2019 r.

 

Multimedia

Do pobrania