Świeradów-Zdrój

KONKURS OFERT - ZAJĘCIA SPORTOWE - POZALEKCYJNE

2008-10-28 12:11:33
A+ A-

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), oraz realizując Uchwałę Nr XXII/133/2007 Rady Miasta w Świeradowie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Świeradów-Zdrój na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi, podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

o g ł a s z a otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2008 roku w zakresie realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych

I. Przedmiotem konkursu jest zlecenie zadań w zakresie realizacji Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Konkurs obejmuje organizację zajęć sportowych będących alternatywną formą spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, tworzenie warunków dzieciom i młodzieży do zdrowego i trzeźwego stylu życia, organizowaniu imprez sportowych i rekreacyjnych, , popularyzacji uczestnictwa w aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego, działaniach w formie konkursów, zawodów sportowych promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, wpływających na kształtowanie postaw i osobowości u dzieci i młodzieży. Rekomendowane jest objęcie zajęciami sportowymi dzieci z grup ryzyka.

Zadanie

 • Prowadzenie szkółki narciarskiej i zajęć rekreacyjnych ( nauka pływania, kręgielnia ). W przypadku braku śniegu szkółkę narciarską zastąpiłaby turystyka piesza .
  Zadanie zostało podzielaone na dwa obszary działania.

  1. Realizacja zadania w Świeradowie na łączną kwotę 7.938

2. Realizacja zadania w osiedlu Czerniawa na łączną kwotę 5.292,-

II. Wysokość środków:

 1.  Na realizację zadań będących przedmiotem konkursu Gmina przekaże łączna kwotę w wysokości 13.230

 1. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej, oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub zrezygnować z dofinansowania realizacji zadania.

 2. Koszty realizacji zadania, które wnioskodawcy ponieśli przed podpisaniem umowy nie mogą być refundowane ze środków publicznych, przekazywanych w ramach dotacji celowej przez Gminę.

 3. Dofinansowaniem nie zostaną objęte wnioski przewidujące odpłatność uczestników .

 4. Ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansuje się jedynie pozalekcyjne zajęcia sportowe, które są integralnym elementem merytorycznych programów profilaktycznych.

III. Warunki realizacji projektu:

 1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art 3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. Podmiot realizujący projekt zobowiązany jest do informowania o źródle dofinansowania, a w szczególności do zamieszczania we wszelkich nośnikach informacyjnych dotyczących realizowanego zadania zapisu: "Projekt współfinansowany przez Gminę Świeradów-Zdrój" oraz do informowania o źródle finansowania uczestników imprez odbywających się w ramach projektu.

 1. Realizacja zadań w tym zakresie będzie powierzona co najmniej jednemu podmiotowi.

 2. O dotację mogą ubiegać się podmioty, które:

 1. są zarejestrowane i prowadzą działalność na terenie Polski,

 2. w statucie organizacji posiadają zapis, iż zajmują się działalnością profilaktyczną w przedmiocie problemów alkoholowych i narkomanii,

 3. wykazują doświadczenie i umiejętności w realizacji zadań, których dotyczy składany przez nie wniosek bądź podobnych zadań,

 4. posiadają niezbędną bazę do realizacji zadania ( własną lub wynajętą)

 5. dysponują wykwalifikowaną kadrą uczestniczącą w realizacji zadania,

 6. posiadają kompetencje merytoryczne z zakresu znajomości strategii profilaktycznych czy zasad współpracy z dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka,

 7. prowadzą działalność nie nastawioną na osiąganie zysków i nie rozdzielają wypracowanych przychodów między swoich członków.

IV. Terminy.

 1. Termin składania wniosków: 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu.

 2. Termin realizacji zadań konkursowych obejmuje okres od 22.12.2008 r. do 31.01.2009 roku.

 3. Ocena wniosków nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert.

 4. Po zakończeniu procedury konkursowej i wyborze ofert wnioskodawcy otrzymają informację z uzasadnieniem:

- w terminie do 19.12.2008 o przyjęciu projektu do realizacji i wielkości dofinansowania,

- w terminie do 23.12.2008 o nieprzyjęciu projektu do realizacji i braku dofinansowania.

 1. Wnioski złożone w ramach ogłoszonego konkursu nie będą wnioskodawcom zwracane.

V. Wymagania dotyczące składanej oferty:

 1. Wniosek o finansowe wsparcie złożony powinien być na druku będącym załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, zwany dalej rozporządzeniem (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

 2. Złożony wniosek należy wypełnić na maszynie, komputerze lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami czarnym lub niebieskim kolorem i w sposób przejrzysty.

 3. Złożony wniosek musi być kompletny, a na zadane w nim pytania odpowiedzi powinny być udzielane w sposób jasny i zrozumiały; jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy należy to zaznaczyć wpisując „nie dotyczy” lub liczbę „0” (zero) jeżeli wymagane jest podanie wartości liczbowej.

VI. Wymagane załączniki.

 1. Aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia), organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyć powinny potwierdzony za zgodność z oryginałem dokument o powołaniu na stanowisko lub inną funkcję upoważniający do składania oświadczeń woli

 2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe1 za ostatni rok poprzedzający rok ogłoszenia konkursu, w przypadku podmiotu, który powstał w 2006 r. sprawozdanie obejmuje okres od powstania podmiotu do końca roku 2007.

 3. Oświadczenia innych uczestników projektu oraz sponsorów potwierdzające uczestnictwo i współfinansowanie projektu

 4. Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zaplanowanego działania.

 5. Inne załączniki mogące mieć uzasadnione znaczenie w ocenie wniosku – nieobowiązkowo wg. uznania wnioskodawcy.

 6. Brak jednego z załączników wymienionych w poz. 1-4 skutkować będzie odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych chyba, że wniosek dotyczy wyłącznie organizowania zawodów i imprez sportowych przy realizacji, którego składanie deklaracji nie jest wymagane.

 7. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania dokumentów.

 

VII. Procedura składania wniosku:

 1. Wniosek o dotację wraz z załącznikami złożyć należy (w zamkniętej kopercie opatrzonej zapisem "Konkurs ofert na wsparcie działań z zakresu ....) w sekretariacie Urzędu Miasta w Świeradowie-Zdroju ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego15, pok. Nr 5 (II piętro). Na kopercie podać należy również nazwę i adres wnioskodawcy.

 2. Wniosek może być dostarczony listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście.

 3. Datą przyjęcia wniosku jest data jego wpłynięcia do Urzędu Miasta.

 4. Podpisy na wniosku muszą być zgodne z rejestrem, tzn. wniosek muszą podpisać osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

 5. Wniosek podpisany niezgodnie z załączonym rejestrem będzie odrzucony z przyczyn formalnych.

VIII. Ocena wniosków.

 1. Komisja konkursowa powołana do wyboru wniosków ocenia: czy wniosek spełnia wymagania formalne, możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę, koordynatora i osoby zaangażowane w realizację oferty (ich doświadczenie) oraz zgodność tematyki zadania z celami statutowymi, wartość merytoryczną oferty (charakter i zasięg oddziaływania, liczba uczestników, odbiorców), kalkulację kosztów: szczegółowość budżetu, adekwatność i wysokość wydatków z punktu widzenia proponowanych działań, wkład własny wnioskodawcy (gotówkowy, wpłaty sponsorów, pozyskiwanie środków z innych źródeł itp.).

 2. Na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert, komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój przedstawi propozycje przyznania dotacji. Ostateczną wysokość dotacji ustali Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój.

 3. Decyzja o wynikach konkursu jest ostateczna co oznacza, że nie przysługuje od niej odwołanie.

IX. Zasady przekazania dotacji:

 1. Podstawą do przekazania dotacji jest umowa zgodna z ramowym wzorem umowy o wykonanie zadania publicznego stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207), zawarta pomiędzy Gminą Świeradów-Zdrój, a podmiotem przedstawiającym wniosek.

 2. Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.

 3. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej.

X. Sprawozdanie z realizacji projektu.

 1. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu musi być sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik do ww. Rozporządzenia.

 2. Sprawozdanie należy wypełnić na maszynie, komputerze lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem i w sposób przejrzysty w terminie 30 dni po upływie terminu, na który została zawarta umowa.


Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.swieradowzdroj.pl

Szczegółowych informacji udziela Jolanta Bobak Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień pod nr tel. (075) 78 17 668.

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

 

Roland Marciniak

1Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 z późn. zm.)

 
 

Multimedia

Do pobrania