Świeradów-Zdrój

Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych - nabór wniosków o dofinansowanie

2016-11-24 14:14:11
A+ A-
Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych - nabór wniosków o
dofinansowanie

z informacją, iż został ogłoszony otwarty nabór wniosków o dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna działanie 3.1
„Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs
horyzontalny” przeprowadzamy ankietyzację mającą na celu określenie
zainteresowania montażem instalacji fotowoltaicznej (ankieta dotyczy
budynków jednorodzinnych).
Osoba która zdecyduje się na montaż instalacji zobowiązana będzie do
pokrycia wkładu własnego dotyczącego całkowitych kosztów montażu instalacji
w wysokości min. 15% oraz do utrzymania instalacji w okresie trwałości
projektu wynoszącym 5 lat od zakończenia całej inwestycji w ujęciu Gminy

Ankiety należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój w
terminie do dnia 2 grudnia 2016 r.

Ankietę można pobrać ze strony :
http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/Article/id,1317.html

Multimedia