Świeradów-Zdrój

Sesja Rady Miasta - 28.09.2016

2016-09-26 10:01:46
A+ A-
Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu
28 września 2016 roku (środa) odbędzie się sesja Rady Miasta Świeradów- Zdrój o godzinie
14/00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój, przy ul. 11 Listopada 35.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta z dnia: 14.07.2016 r., 27.07.2016 r., 08.09.2016 r. r.
5. Zapytania wnioski i interpelacje (na drukach).
6. Informacja Burmistrza o działaniach Burmistrza między sesjami.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań rzeczowych i realizacji budżetu miasta za I półrocze 2016 roku.
8. Informacja na temat funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
2) w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Świeradów-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności
pożytku publicznego na rok 2017”,
3) w sprawie wyrażenia woli nabycia z zasobów Skarbu Państwa będących we władaniu Starosty Lubańskiego nieruchomości niezabudowanej
do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w drodze bezprzetargowej,
4) w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,
5) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/67/2015 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Świeradów-Zdrój, zmienionej Uchwałą Nr XV/74/2015 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30
września 2015 roku,
6) w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia międzygminnego nr 3/2016 z dnia 09 czerwca 2016 r. dotyczącego
realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Mirsk przez Gminę Miejską Świeradów-Zdrój,
7) w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia międzygminnego nr 2/2016 z dnia 11 maja 2016 r. dotyczącego realizacji
zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Leśna przez Gminę Miejską Świeradów-Zdrój,
8) w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego na terenie Gminy Nové Město pod Smrkem przez Gminę Miejską Świeradów-Zdrój,
9) w sprawie: zmiany załącznika do uchwały numer XXIX/149/2016 z dnia 14.07.2016 r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
10) w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/132/2016 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 18.05.2016r. w sprawie utworzenia Centrum Usług
Wspólnych dla jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia skargi i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
12. Sprawy różne.
13. Zamkniecie sesji.

Multimedia