Świeradów-Zdrój

Powstaje Strategia rozwoju Gminy Miejskiej Świeradów–Zdrój na lata 2016 – 2026

2016-02-04 15:08:53
A+ A-
Szanowni Państwo !
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój przystąpiła do opracowywania dokumentu pn. „Strategia rozwoju Gminy Miejskiej Świeradów–Zdrój na lata 2016 – 2026”. Strategia jest dokumentem planistycznym, ujmującym wieloletnie cele i uwarunkowania rozwoju jednostki terytorialnej wraz z uwzględnieniem zewnętrznych i wewnętrznych czynników o charakterze gospodarczym, społecznym i terytorialnym.

Opracowanie zaktualizowanego dokumentu umożliwi osiągnięcie następujących korzyści:
1. pozwoli na kompleksową diagnozę stanu gminy w ujęciu gospodarczym, infrastrukturalnym, społecznym oraz w zakresie środowiska naturalnego,
2. umożliwi wyznaczenie słabych i mocnych stron gminy w każdym obszarze badawczym,
3. wymusi zapisanie określonych podczas prac obszarów priorytetowych, celów i działań,
4. stworzy warunki do konsultacji władz z przedstawicielami społeczności lokalnej w zakresie wytyczenia celów  strategicznych i sposobów ich realizacji, a tym samym wyzwoli oddolną inicjatywę i pozwoli odkryć ciekawe inicjatywy mieszkańców, stowarzyszeń, grup społecznych, itp.,
5. pozwoli mieszkańcom, przedsiębiorcom i inwestorom ocenić, w jakim kierunku dany obszar zamierza się rozwijać,
6. stanowić będzie punkt odniesienia dla planów inwestycyjnych prywatnych i instytucjonalnych inwestorów,
7. umożliwi kompleksowy rozwój danego obszaru,
8. wyeliminuje koszt niezrównoważonego rozwoju gminy, w szczególności w przypadku podejmowanych decyzji inwestycyjnych,
9. pozwoli na wykorzystanie optymalnych narzędzi realizacji wytyczonych celów,
10. umożliwi zgromadzenie środków finansowych na realizację wyznaczonych w strategii zadań, co ma szczególne znaczenie w zakresie pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej.
11. Istotnym powodem opracowania dokumentu jest również zakończenie okresu obowiązywania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Świeradów–Zdrój na lata 2005 – 2015. 
12. W związku z opracowywaniem dokumentu Urząd Miasta przygotował dla Państwa specjalną ankietę. Zachęcamy do jej wypełnienia w wersji papierowej lub też elektronicznej dostępnej na stronie urzędu www.swieradowzdroj.pl w zakładce aktualności. 
13. Wyrażone opinie, jako cenne i ważne źródło informacji na temat konkretnych potrzeb mieszkańców gminy, po ich skorelowaniu z aktualną pozycją gminy i perspektywami rozwoju, uwzględnione zostaną przy przygotowaniu strategii w zakresie jej celów i priorytetów. 
14. Ankieta przeznaczona jest dla:
- mieszkańców gminy,
- podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy,
- stowarzyszeń oraz organizacji społecznych,
- osób przebywających na terenie gminy.
15. Termin zbierania ankiet upływa 26 lutego 2016 r.
16. Ankiety w wersji papierowej można pobrać i składać w : 
- sekretariacie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11 Listopada 35 , pokój nr 1d,
- w Miejskiej Bibliotece Publicznej „IZERKA” ul. M. Skłodowskiej-Curie 2A,
- w Szkole Podstawowej nr 2 w Czerniawie ul. Sanatoryjna 3,
- w Czarcim Młynie ul. Lwówecka 5,
- w Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka” ul. Rolnicza 7, 
wypełnioną ankietę można również przesyłać na adres email: ankieta@windowslive.com – w temacie wpisać „ANKIETA”. 

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Multimedia

Do pobrania