Świeradów-Zdrój

Sesja Rady Miasta - 28 października

2015-10-27 10:17:06
A+ A-
Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu 28 października 2015 roku (środa) odbędzie się sesja Rady Miasta Świeradów- Zdrój o godzinie 14.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeradowie-Zdroju przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 30.09.2015 r.
5. Zapytania wnioski i interpelacje.
6. Informacja Burmistrza o działaniach Burmistrza między sesjami.
7. Podsumowanie działalności gminnych jednostek organizacyjnych działających w zakresie oświaty, wychowania i kultury w roku szkolnym 2014/2015.
8. Dostępność i wykorzystanie miejskiej infrastruktury sportowej.
9. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych – przedstawią Przewodniczący Rady Miasta oraz Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój.
10. Podjęcie uchwał :
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2015,
2) zmieniająca uchwałę Nr III/10/2014 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój,
3) w sprawie zmiany uchwały nr LI/246/2013 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30.10.2013 r. w sprawie określenia stawek
podatku od nieruchomości,
4) zmieniająca uchwałę nr LXI/323/2009 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
5) w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej oraz określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej pobieranej na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój,
6) w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,
7) w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Świeradów-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2016”.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia skargi i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
12. Przedstawienie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej.
13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
14. Sprawy różne.
15. Zamkniecie sesji.

Multimedia