26.02. - sesja Rady Miasta

2014-02-25 11:08:41
A+ A-

Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu 26 lutego 2014 roku (środa) odbędzie się sesja Rady Miasta Świeradów- Zdrój o godzinie 13/00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 w Świeradowie-Zdroju.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia: 29.01.2014 r.
5. Zapytania wnioski i interpelacje.
6. Informacja Burmistrza o działaniach Burmistrza między sesjami.
7. Lecznictwo uzdrowiskowe na terenie gminy Świeradów-Zdrój.
8. Zabezpieczenie podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańców Świeradowa-Zdroju w roku 2014.
9. Sprawozdanie z ilości skarg i wniosków za 2013 r.
10. Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał za II półrocze 2013 roku.
11. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta na I półrocze 2014 roku.
12. Podjęcie uchwał :
1) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2014 rok,
2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2012,
3) zmieniająca uchwałę nr LIV/255/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój,
4) zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/177/2013 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 4.000.000 zł,
5) w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani na 2014 rok,
6) w sprawie: zmiany uchwały NR XL/193/2013 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 27 luty 2013 r. w sprawie : wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój,
7) w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój,
8) w sprawie :ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
9) w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Świeradów Zdrój.
13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
14. Sprawy różne.

15. Zamkniecie sesji.

Multimedia