Świeradów-Zdrój

19.12. - Sesja Rady Miasta

2012-12-12 10:08:19
A+ A-

Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu 19 grudnia 2012 roku (środa) odbędzie się sesja Rady Miasta Świeradów- Zdrój
o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 w Świeradowie-Zdroju.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia: 28.11.2012 r.
5. Informacja Burmistrza o działaniach Burmistrza między sesjami.
6. Uchwalenie WPF:
a) odczytanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój,
c) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów- Zdrój.
7. Uchwalenie budżetu miasta na 2013 rok :
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
c) odczytanie wniosków nie uwzględnionych w projekcie budżetu,
d) koreferat w sprawie projektu budżetu przedstawiony przez przewodniczącego Komisji właściwej do spraw budżetu,
e) odczytanie opinii komisji Rady Miasta,
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
g) podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta na 2013 rok.
8. Podjęcie uchwał :
1) w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój,
2) w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2012,
3) w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Świeradów-Zdrój,
4) w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do zawarcia porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie zimowego utrzymania chodnika położonego przy drodze wojewódzkiej nr 358 stanowiącej ul. Nadbrzeżną w m. Świeradów-Zdrój pozostającego w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu,
5) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania z mieszkańcami Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój konsultacji w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy,
6) w sprawie regulaminu utrzymania i porządku w Gminie Miejskie Świeradów-Zdrój,
7) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami,
8) w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
9) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój,
10 )w sprawie wzoru deklaracji.

9. Sprawy różne.
10. Zamkniecie sesji.

Multimedia