Świeradów-Zdrój

26.09. - sesja Rady Miasta

2012-09-20 10:19:47
A+ A-

Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu 26 września 2012 roku (środa) odbędzie się sesja Rady Miasta Świeradów- Zdrój o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 w Świeradowie-Zdroju.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta z dnia: 13.07.2012 r., 01.08.2012, 25.07.2012 r.

5. Zapytania wnioski i interpelacje.

6. Informacja Burmistrza o działaniach Burmistrza między sesjami.

7. Sprawozdanie z realizacji zadań rzeczowych i realizacji budżetu miasta za I półrocze 2012 roku.

8. Sprawozdanie z realizacji programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym.

9. Omówienie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

10. Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał za I półrocze 2012 roku

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2012 roku.

12. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2011,

2) zmieniająca uchwałę nr XIX/90/2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój,

3) w sprawie zmiany uchwały XXVI/122/2012 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały LXIV/341/2009 z 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Czerniawa-Zdrój,

4) w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do zaciągania zobowiązania z tytułu umowy dzierżawy urządzeń zabawowych na okres do 10 lat do kwoty 888.000,00 zł,

5) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

14. Sprawy różne.

15. Zamkniecie sesji.

Multimedia

Do pobrania