Świeradów-Zdrój

ŻABIE LOTY - RODZINNY KONKURS LATAWCA

A+ A-

Regulamin XXIII Miejskiego Święta Latawca „Żabie Loty” (XIII Rodzinny Konkurs Latawca 2020)

 

I. Organizatorzy i osoby wspierające

 • Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju,

 • Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju,

 • Teresa Fierkowicz.

II. Terminarz i miejsce konkursu

 1. Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym (do pobrania poniżej) należy dostarczyć do Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury”, ul. Dworcowa 1 w Świeradowie-Zdroju do 10 listopada 2020 r. do godz. 16.00. Prace dostarczone po tym terminie nie będą uwzględniane w konkursie.

 2. Konkurs lotów odbędzie się w terminie i miejscu podanym przez Organizatorów. Termin i miejsce zostaną podane na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych Miasta Świeradów-Zdrój oraz Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury”.

 3. Do czasu konkursu lotów, prace będą przechowywane w siedzibie Organizatora.

III. Cele konkursu

 • Odreagowanie emocjonalne poprzez pobudzanie wyobraźni technicznej.

 • Rozbudzanie zainteresowań majsterkowaniem.

 • Rozwijanie pomysłowości oraz zdolności manualnych.

 • Wzmacnianie więzi rodzinnych, wynikających z pracy i wzmacnianie wzajemnego zaufania między dzieckiem i dorosłym.

 • Pokonywanie własnych słabości w odnoszeniu sukcesów i porażek.

IV. Uczestnicy i przepisy techniczne

 • Uczestnikami mogą być dzieci, młodzież i dorośli (bez ograniczeń wiekowych).

 • Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy wiekowe: dzieci młodsze, juniorzy, seniorzy.

 • W przypadku małej ilości chętnych w poszczególnych grupach komisja kwalifikuje zawodnika do innej grupy wiekowej niż wskazuje na to jego wiek.

 • W konkursie mogą startować latawce dowolnej konstrukcji.

 • Ocenie podlegają tylko latawce wykonane własnoręcznie.

 • Obowiązkowo na latawcu powinna znaleźć się podobizna żabki – lokalizacja dowolna.

 • Długość holu dowolna.

 • Każdy zawodnik może zademonstrować tylko jeden latawiec w danej kategorii.

 • Przy starcie zawodnik może mieć pomocników, jednakże zawodnik musi osobiście holować swój latawiec (w przypadkach uzasadnionych latawiec może holować osoba wyznaczona przez organizatora lub wykonawcę latawca).

 • Zabrania się stosowania drutów i linek metalowych jako holu latawca oraz umieszczenia na latawcach materiałów łatwopalnych i niebezpiecznych.

V. Tryb dokonywania ocen i nagrody

 • Komisja sędziowska składa się z 3 – 4 sędziów wyznaczonych przez Organizatora.

 • Latawce będą oceniane w dwóch kategoriach:

       – wygląd (ogólne wrażenie, wykonanie, wygląd latawców- estetyka),

       – loty (wysokość i długość lotów).

 • O doborze metody punktowania za lot i wykonanie latawca decyduje komisja sędziowska. Przewiduje się dodatkowe kategorie oceny dokonane przez sponsorów i sympatyków Imprezy.

 • Liczbę nagrodzonych zawodników ustalają Organizatorzy. Zdobywcy czołowych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych otrzymują dyplomy i nagrody ufundowanie przez Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” oraz Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju.

VI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 • Wzięcie udziału w Konkursie jest r ównoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestników zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO)

 • Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora Konkursu lub podmioty działające na jego zlecenie w celu przeprowadzania Konkursu i w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczeg ólności w celu komunikacji z Uczestnikami, wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, wydania nagrody, promocji imprezy, podania do publicznej wiadomości danych zwycięzców i wszystkich uczestników biorących udział w konkursie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania i usunięcia danych osobowych.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odm ówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji niniejszego Konkursu, projekt konkursowy przez niego zgłoszony nie będzie brany pod uwagę przy przeprowadzaniu Konkursu.

 • Dane, po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody, zostaną niezwłocznie usunięte.

 • Administratorem danych jest Organizator.

VII. Przepisy końcowe

 • Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, a niewłaściwa postawa sportowa spowoduje wykluczenie z zawodów.

 • Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga komisja sędziowska.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie.

Informacje dotyczące konstrukcji latawca znajdziemy w:

 1. Technika kl. II – A. Nowak

 2. „Każde dziecko to potrafi” – U. Barff i J. Maier

 3. „Najpiękniejsze latawce – budowa i pilotowanie” – Walter Diem

Multimedia

Do pobrania

Mapa