Świeradów-Zdrój

XXII OTWARTY PRZEGLĄD AMATORSKICH KAPEL KOLĘDNICZYCH - Świeradów-Zdrój 2020

A+ A-

XXII Otwarty Przegląd Amatorskich Kapel Kolędniczych

Organizatorzy:

Miejskie Centrum Kultury Aktywności i Promocji Gminy "Stacja Kultury" w Świeradowie-Zdroju,                                                     ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój, tel. 75 71 36 482

                                               Teresa Fierkowicz

 

 

I. Postanowienia ogólne 

Otwarty Przegląd Zespołów Kolędniczych zmierza do uratowania i podtrzymania zanikającej na naszym terenie tradycji wędrownego kolędowania, w szczególności tzw. Herodów. Stwarza przy tym wspaniałą okazję do spotkań i zawierania wartościowych przyjaźni między ludźmi z różnych środowisk, w życzliwej i miłej atmosferze zabawy

 II. Cele 

1. Konfrontacja zespołów przedstawiających zwyczaje i obrzędy świąt Bożego Narodzenia.

2. Kultywowanie obyczajów ludowych i religijnych.

3. Aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych do wspólnej zabawy w okresie świątecznym.

III. Termin i miejsce przeglądu

14 .01.2020 r. od godz. 11.30, w Miejskim Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy "Stacja Kultury" w Świeradowie-Zdroju 

IV. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia można składać osobiście, listownie na adres organizatora lub telefonicznie pod nr 75/71 36 482 oraz kom. 665 733 443, najpóźniej do dnia 13.01.2020 r.

2. Po podanym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane

3. Zgłoszenia należy uzupełnić w formie pisemnej, zawierającej: nazwę zespołu, listę członków z wyszczególnieniem przynależnych im ról, tytuł przedstawienia, wersję językową oraz nazwiska opiekunów lub podmiotów prowadzących złożyć można w każdym dogodnym terminie, także w dniu imprezy do rąk przewodniczącego komisji.

4. Zgłoszenie może złożyć każdy tj. osoba fizyczna lub inny podmiot z terenu gminy oraz innych miejscowości.

5. Organizatorzy nie zapewniają transportu, zespoły przyjeżdżają na własny koszt.

V. Szczególne zasady uczestnictwa

1. W przeglądzie mogą brać udział zespoły składające się z dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w każdym wieku.

2. Repertuar może być wykonywany w języku polskim jak i w języku obcym, w sposób dowolny, jednak z zachowaniem wskazanej w regulaminie tradycji.

3. Czas przeznaczony na występ jednego zespołu wynosi co najwyżej 15 minut dla wszystkich uczestników przeglądu. W przypadku większych realizacji grupa prezentuje wybrany fragment przedstawienia. Bezpośrednie przygotowanie prezentacji na scenie nie może przekroczyć 3 minut.

4. W trakcie występów nie wolno używać środków niebezpiecznych takich jak: petardy, zimne ognie, środki hukowe, także konfetti, serpentyn oraz innych środków zakłócających prezentację zespołów.

5. Podczas śpiewania kolęd nie należy używać playbacku tj. podkładu muzycznego zawierającego wokalne wykonanie utworu.

6. Zespół zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania czasu przeznaczonego do wykorzystania oraz pozostałych zasad uczestnictwa, sankcjonowanych w dalszej części regulaminu.

VI. Kategorie wykonawcze

Grupa młodsza

a) Przedszkolaki i dzieci do kl. III szkoły podstawowej – w języku polskim

b) Przedszkolaki i dzieci do kl. III szkoły podstawowej – w języku obcym

Grupa starsza

a) Dzieci i młodzież od kl. IV szkoły podstawowej do kl. VIII – w języku polskim

b) Dzieci i młodzież od kl. IV szkoły podstawowej do kl. VIII – w języku obcym

Grupa najstarsza

a) Młodzież szkół ponadpostawowych lub osoby dorosłe – w języku polskim

b) Młodzież szkół ponadpodstawowych lub osoby dorosłe – w języku obcym

Grupa wiekowo zróżnicowana

a) Dzieci, młodzież i osoby dorosłe bez ograniczeń wiekowych – w języku polskim

b) Dzieci, młodzież i osoby dorosłe bez ograniczeń wiekowych – w języku obcym

VII. Oceny i punktacje

1. Prezentacje ocenia 3-4 osobowa komisja, wybrana przez Organizatora.

2. Kryteria oceny:

a) Nawiązanie do tradycji

b) Inscenizacja i kostiumy

c) Wykonanie literackie i muzyczne

d) Elementy nowatorskie

e) Ogólny wyraz artystyczny

3. Punktacje

a) Według każdego kryterium poszczególni członkowie komisji przyznają zespołowi od 1 do 10 punktów tj. do 50 punktów łącznie za wszystkie

b) Za przedłużenie występu lub jego organizacji na scenie z przyczyn zależnych od zespołu komisja odejmie od ustalonej ogólnej liczby punktów po 1 punkcie za min. przez pierwsze nadprogramowe 5 min. oraz po 5 punktów za każdą min. następną

c) Za używanie playbacku komisja odejmie zespołowi 10 punktów od ich ogólnej liczby

d) W innych okolicznościach komisja może zmienić decyzję co do oceny lub przebiegu prezentacji

VIII.   Nagrody

1. Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy udziału, a wszyscy uczestnicy słodki poczęstunek.

2. Zwycięskie zespoły za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz osoby indywidualnie wyróżnione za szczególne i widoczne elementy sceniczne otrzymają dyplomy i nagrody niespodzianki.

IX.   Uwagi końcowe

Organizator zachęca do informowania wszystkich amatorskich grup kolędniczych w szczególności tych, które odwiedzają domy w czasie św. Bożego Narodzenia, o możliwości wzięcia udziału w przeglądzie. Inicjatywa ta powinna spodobać się zespołom i widzom, a w przyszłości Otwarty Przegląd Amatorskich Zespołów Kolędniczych cieszyć się będzie coraz większą popularnością i uznaniem

 

Multimedia

Mapa