Świeradów-Zdrój

JARMARK WIELKANOCNY - 18.03.2018

  • 18. März 2018

A+ A-

Regulamin Izerskiego Jarmarku Rękodzieła i Sztuk Wszelakich

Wielkanoc – Świeradów-Zdrój 2018

 

I Termin, miejsce, organizator.

1. Izerski Jarmark Rękodzieła i Sztuk Wszelakich Wielkanoc Świeradów-Zdrój 2018 [zwany dalej Jarmarkiem] odbędzie się 18 marca 2018 roku na Hali Spacerowej i górnym tarasie Domu Zdrojowego w Świeradowie-Zdroju, ul. Konstytucji 3 Maja 1. Jarmark odbędzie się w godzinach:

- 18.03.2018 r. (niedziela) – 10.00 – 17.00.

2. Organizatorem Jarmarku jest Urząd Miasta Świeradów-Zdrój – Referat ds. Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, a Współorganizatorem jest Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa – Grupa PGU.

3. Osobą odpowiedzialną za organizację Jarmarku ze strony Miasta Świeradów-Zdrój jest Pani Dorota Marek, Kierownik Ref. ds. Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu - it@swieradowzdroj.pl.,

tel. 75 71 36 482.

 

II Cel Izerskiego Jarmarku Rękodzieła i Sztuk Wszelakich.

Izerski Jarmark Rękodzieła i Sztuk Wszelakich to impreza, której celem jest prezentacja i promocja lokalnych wyrobów artystycznych, rzemieślniczych i żywnościowych; wymiana doświadczeń pomiędzy producentami; umożliwienie kontaktu z potencjalnymi klientami; wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych. Jarmark ma charakter cykliczny - odbywa się na tydzień lub dwa tygodnie przed świętami Wielkanocnymi w poszczególnych latach.

Główną część Jarmarku stanowi ekspozycja stoisk producentów żywności tradycyjnej, regionalnej, lokalnej, zielarstwa, produktów wytworzonych zgodnie z zasadami ekologii, a także rękodzieła artystycznego i wytworów rzemiosła. W ramach Jarmarku możliwe jest również wystawianie stoisk promocyjnych, informacyjnych innych firm.

III Warunki uczestnictwa.

W Jarmarku w charakterze wystawcy mogą brać udział artyści, rzemieślnicy, producenci lokalnej, zdrowej żywności. Każdy z wystawców zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących go przepisów prawnych i sanitarnych. Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, podatki, koncesje, licencje, ubezpieczenia i inne leżą w gestii Wystawcy.

Zabrania się wystawcy - sprzedaży podróbek produktów oraz produktów, na które Wystawca nie posiada licencji.

Osoby chętne do uczestniczenia w Jarmarku jako wystawcy zobowiązane są do przesłania na adres: it@swieradowzdroj.pl formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu oraz do przesłania na ten sam adres dwóch fotografii swoich produktów. Informacje oraz zdjęcia zostaną wykorzystane do promocji imprezy i danego wystawcy. Wystawca wyraża tym samym zgodę na nieodpłatne wykorzystanie w tym celu jego zdjęcia i wizerunku.

Zgłoszenia należy przesyłać do 16 marca 2018 r., do godz. 11.00.

Ze względu na krótki czas na zgłoszenie się do udziału w Jarmarku istnieje możliwość zgłoszenia się telefonicznie – 75 71 36 482 do 483.

Przesłanie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem na Jarmark.

Organizatorzy mają prawo odmówić wynajęcia stoiska firmie, której ofertę uważają za niezgodną z głównymi założeniami idei. Wystawcy zobowiązują się również do uszanowania charakteru i miejsca, poprzez nie wystawianie towarów sprzecznych ze specyfiką Organizatora, odpowiednią aranżację stoiska i akcje promocyjne. Wystawcy zobowiązują się również do usunięcia tych elementów swej oferty, które Organizatorzy uznają za niemożliwe do pogodzenia z charakterem Jarmarku.

Organizator w terminie do 17 marca 2018 roku ogłosi listę wystawców. Każda z osób, która prześle kartę zgłoszenia zostanie powiadomiona o tym, czy została przyjęta na Jarmark. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Jarmarku bez podania przyczyny. Organizator ma także prawo powiadomienia poszczególnych wystawców o przyjęciu na Jarmark w terminie wcześniejszym.

Organizator zapewnia wystawcom miejsca wystawowe w postaci stołów i krzeseł wewnątrz Hali Spacerowej (wymiar: 70 x 180 cm.) oraz (w miarę możliwości) domków jarmarcznych usytuowanych na zewnątrz – górny taras Domu Zdrojowego (wymiar: 250 cm x 180cm, zadaszone, z ladą)

Miejsca wystawowe przydziela Organizator i nie podlegają one zmianie.

Wystawcy chętni do prowadzenia warsztatów podczas trwania Jarmarku, proszeni są o zgłoszenie tematu i propozycji zajęć.

Wystawca zobowiązany jest do przybycia na miejsce Jarmarku co najmniej 30 minut przed jego rozpoczęciem w celu przygotowania ekspozycji. W razie spóźnienia wystawca powinien poinformować o tym niezwłocznie organizatora. W przypadku braku zgłoszenia (30 minut po rozpoczęciu Jarmarku) organizator ma prawo do zagospodarowania miejsca wystawowego w inny sposób.

Nakrycia stołów, elementy dekoracyjne leżą w gestii Wystawcy.

Bezwzględnym wymogiem stawianym przez Organizatora jest estetyczny wygląd stoiska. Wystawiający aranżują stoiska zgodnie z własną koncepcją i na własną odpowiedzialność i ryzyko. W przypadkach naruszeń zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa innych osób, Wystawca ma obowiązek, na żądanie Organizatorów, do usunięcia lub poprawy określonych elementów stoiska.

Na stoiskach wystawców (wewnątrz Hali) nie ma możliwości korzystania z prądu, Wystawcy nie mają możliwości gotowania lub pieczenia, parzenia kawy, herbaty itp.

Natomiast stoiska zewnętrzne (domki jarmarczne) wyposażone są w prąd.

Wystawcy wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie swojej osoby i stoiska oraz nieodpłatne użycie tych wizerunków w przyszłości w celu promocji imprezy.

IV Ubezpieczenie

Wystawca ubezpiecza swój towar we własnym zakresie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane zniszczeniem artykułów czy ich kradzieżą.

Wystawca zobowiązany jest do zabrania swoich artykułów ze sobą po imprezie (hala spacerowa jest otwarta dla zwiedzających poza godzinami trwania Jarmarku).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na stoisku bez opieki, za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, kradzież i tym podobne zdarzenia.

V Postanowienia końcowe

Wystawcy mogą zgłaszać ewentualne reklamacje podczas trwania Jarmarku bezpośrednio do Organizatora.

Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja niniejszego regulaminu.

Uczestnicy Jarmarku są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz poleceń porządkowych obsługi Jarmarku. Podczas trwania Jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych decydują polecenia i rozstrzygnięcia Organizatora Jarmarku.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: - wyniki finansowe sprzedaży prowadzonej w czasie jarmarku, - uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie trwania Jarmarku, - za szkody spowodowane kradzieżą, przerwą w dostawie lub przepięciem prądu i innymi przyczynami losowymi lub spowodowane działaniem osób trzecich.

W ramach współpracy z Organizatorem, Wystawcy będą mięli możliwość promocji swojej działalności na stronie internetowej miasta Świeradów-Zdrój – www.swieradowzdoj.pl.

Organizator wskaże miejsce w którym Wystawcy będą mogli skorzystać z ciepłych napojów.

 

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!

Multimedia

Do pobrania