Konsultacje społeczne - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018

A+ A-

PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018

Uprzejmie informujemy, iż trwają prace związane z opracowaniem „Programu współpracy Miasta Świeradów-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2018.

Przygotowano wstępny projekt programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów kościelnych działających w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom, dotyczy to w szczególności zadań priorytetowych.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Świeradów-Zdrój Nr II/12/2010 w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, uwagi i opinie można zgłaszać pisemnie lub w formie elektronicznej na adres Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój, oraz osobiście w referacie UM ds. promocji, turystyki, kultury i sportu w pok. 24b na II piętrze.

Na opinie i uwagi czekamy do dnia 17.10.2017 r. do godz. 11.00

Uprzejmie informujemy, iż informacje dotyczące współpracy miasta z organizacjami znajdują się na oficjalnej internetowej stronie miasta www.swieradowzdroj.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe, oraz w BIP-ie, w zakładce Organizacje pozarządowe.

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

Multimedia

Do pobrania