Świeradów-Zdrój

Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej na Żabią Nutę

 • 16. Juni 2016 11:00-14:00

A+ A-

REGULAMIN


XVIII Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej na „Żabią Nutę”

pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Świeradowa-Zdroju


1. Organizatorzy:

 1. Miejski Zespół Szkół przy wsparciu REFERATU PROMOCJI GMINY, TURYSTYKI, KULTURY i SPORTU w Świeradowie-Zdroju

 2. Teresa Fierkowicz – nauczyciel MZS w Świeradowie-Zdroju.


2.Cele:

 • budzenie zainteresowania muzyką;

 • wyszukiwanie dzieci uzdolnionych muzycznie i tanecznie;

 • uwrażliwienie na działanie muzyki;

 • budzenie aktywności aż do osiągnięcia zadowolenia ze wspólnej zabawy;

 • aktywizowanie uczniów poprzez zabawy ruchowe;

 • opanowanie niepokoju, lęku, agresji;

 • swobodne zachowanie się, odprężenie.


3. Organizacja konkursu:

 • osobą prowadzącą konkurs jest Pani Teresa Fierkowicz współorganizator Imprezy;

 • uczestnikami mogą być dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat;

 • konkurs dla wszystkich kategorii odbędzie się w dniu: 16.06.2016r. o godz. 1100 w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju.


4. Zgłoszenia udziału w konkursie:

Zgłoszenia należy kierować na adres: Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 59-850, nr tel. 075-78-16-373, fax 075-78-16-224, e-mail: sekretariat@mzs-swieradow.org.pl


5. Przepisy uczestnictwa:

 • warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest nadesłanie zgłoszenia (z podaniem ilości osób, imion i nazwisk uczestników z poszczególnych klas wraz z tytułami piosenek) do dnia 14.06.2016r. do godz. 1400, na adres MZS w Świeradowie-Zdroju;

 • jury oceniać będzie walory artystyczne, wrażenia estetyczne, a także dykcję i poprawność wykonania linii melodycznej;

 • uczestnicy posiadają nagrany na kasetę magnetofonową lub płytę CD akompaniament, który nie będzie przedmiotem oceny jury;

 • uczestnik może sam grać akompaniament na własnym instrumencie muzycznym, wyklucza się możliwość korzystania z playbacku;

 • w repertuarze mogą znajdować się jedynie piosenki dziecięce, szkolne i młodzieżowe, turystyczne, ogniskowe;

 • zawodnik może posiadać zespół wokalno-taneczny, którego udział nie będzie miał wpływu na ocenę zawodnika i który występuje poza konkursem;

 • uczestnik może zaśpiewać tylko jedną piosenkę;

 • uczestnik nie może wykonywać piosenki, którą wykonywał w latach ubiegłych;

 • dopuszcza się występy duetów;

 • komisja sędziowska składa się z 3-4 sędziów ustalonych przez organizatorów;

 • uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.


6. Punktacja:

Prezentowane piosenki będą oceniane według kryteriów ustalonych przez komisję sędziowską,7. Nagrody:

 • zdobywcy czołowych miejsc otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe;

 • pozostałe osoby otrzymują dyplomy uczestnictwa;

 • liczbę nagrodzonych uczestników ustalają organizatorzy.


8. Przepisy końcowe:

 • zabrania się z korzystania z nagrań wokalnych;

 • piosenki inne niż dziecięce, szkolne i młodzieżowe, turystyczne, ogniskowe nie będą oceniane przez komisję;

 • w przerwach między występami poszczególnych grup wiekowych przewiduje się występy zespołów, które mogą być przedmiotem oceny jury;

 • decyzje jury są ostateczne i nie podlegają zmianie;

 • organizator zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do niniejszego regulaminu.Multimedia

Do pobrania

Mapa