Świeradów-Zdrój

20.12. - Sesja Rady Miasta

2013-12-17 13:53:54
A+ A-

Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu 20 grudnia 2013 roku (piątek) odbędzie się sesja Rady Miasta Świeradów- Zdrój o godzinie 13/00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 w Świeradowie-Zdroju.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia: 27.11.2013 r.
5. Informacja Burmistrza o działaniach Burmistrza między sesjami.
6. Uchwalenie WPF:
a) odczytanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój,
c) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów- Zdrój.
7. Uchwalenie budżetu miasta na 2014 rok :
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
c) odczytanie wniosków nie uwzględnionych w projekcie budżetu,
d) koreferat w sprawie projektu budżetu przedstawiony przez przewodniczącego Komisji właściwej do spraw budżetu,
e) odczytanie opinii komisji Rady Miasta,
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
g) podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta na 2014 rok.
8. Podjęcie uchwał :
1) w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2013,
2) w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Świeradów-Zdrój a Gminą Bily Potok w Republice Czeskiej,
3) w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2013 o lata 2014-2015,
4) w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
5) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2014-2020.
9. Przedstawienie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej.
10. Sprawy różne.
11. Zamkniecie sesji.

Zapraszamy do udziału

Multimedia